Ansvarstagande

Företagsansvaret är en naturlig del av GRK:s strategi och vision, som innebär att vara en pionjär inom infrastrukturbyggande. Tillsammans med kunder och partners vill vi främja ansvarstagande och stödja våra gemensamma klimatmål.

En ansvarsmedveten föregångare inom infrabyggande

Infrastrukturer har en livscykel på tiotals och ibland hundratals år, därför har vår verksamhet en långsiktig inverkan på det omgivande samhället. De positiva verkningarna visar sig i högkvalitativa och säkra byggnadsarbeten, och i den färdiga infrastrukturens funktionalitet. Vi arbetar bland annat med att bygga och underhålla vägnät, järnvägsnät och kommunaltekniska nät. Utvecklingen av branschpraxis och nya lösningar inom den cirkulära ekonomin, liksom sysselsättning och skattebetalningar, ger också positiva effekter. Verksamhetens negativa effekter beror på förbrukning av råvaror, material och energi, samt utsläpp av växthusgaser och produktion av avfall. Som pionjärer inom branschen strävar vi efter att öka de positiva effekterna, samtidigt som vi minimerar de negativa.

Rättfram verksamhet och bekämpning av den grå ekonomin

Våra tjänster levereras med hög kvalitet, kostnadseffektivt och miljövänligt, både på ritbordet och på byggplatsen. Alla GRK-företag följer standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, och företagens verksamheter i Finland och Estland är certifierade enligt dessa standarder. Våren 2021 publicerade vi GRK:s Principer för uppförandekod, och inrättade en kanal för rapportering av felaktigheter och oetiska aktiviteter. Du kan nå anmälningskanalen här.

Principerna för rättfram verksamhet gäller i sin helhet även för våra partners. Vi behandlar alla våra samarbetspartners rättvist och strävar efter långsiktiga samarbetsavtal. Vi följer lagen om Beställaransvar och förutsätter att även våra leverantörer följer den. Genom att följa konkurrenslagstiftningen garanterar vi rättvis och fri konkurrens. Att säkerställa kontinuitet är en väsentlig del av förutsättningarna för vår snabbt växande koncerns framgång i framtiden. Genom vår lönsamma verksamhet kan vi vara en betydande arbetsgivare, en pålitlig partner och en god företagsmedborgare. Genom lönsam tillväxt skapar vi nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Vi skapar välstånd i samhället genom skattepengar, arbetstillfällen och ökad kompetens.

Koldioxidsnåla och resurseffektiva lösningar

Klimatförändringarna är en global utmaning, där byggbranschen, tillsammans med energi- och transportbranscherna, spelar en nyckelroll för riktningsändringarna. EU:s, staternas, kommunernas och företagens mål för koldioxidneutralitet leder även infrastruktursektorn i riktning mot minskade utsläpp. För att bidra till att mildra klimatförändringarna krävs en enhetlig metod för beräkning av utsläpp, så att branschen kan jämföra koldioxidutsläppsnivåerna på ett tillförlitligt sätt i anbuden och konkurrensen. GRK:s mål är att stödja utvecklingen av en gemensam beräkningsmodell för branschen, och att under 2021 testa en utsläppsmätare för användning på byggarbetsplatser.

Koldioxidutsläppen inom infrastruktursektorn kommer huvudsakligen från de material som används, energiförbrukningen under användningen samt bränsle och arbetsmetoder på byggplatsen. Inom infrastrukturbyggandet kan utsläppen minskas, till exempel genom att använda återvunna och andra utsläppssnåla material, samt förnybara bränslen. Minskade utsläpp uppnås också genom att optimera logistiken för transporter av jordmassor och stenmaterial, och genom att öka effektiviteten i materialets användning.

Aktivt grepp om lösningar för cirkulär ekonomi

Det dagliga miljöansvarstagandet på GRK styrs av en handlingsplan, samt vår policy för kvalitet, miljö, säkerhet och riskhantering. Vi har ett miljöledningssystem, enligt ISO 14001:2015, som säkerställer skyddet av marken, luften och vattnet i all vår verksamhet. Vi strävar efter att minska buller och vibrationer, och optimerar transporterna, skyddar miljön kring byggplatserna, de boende och användarna av infrastrukturen.

I våra utvecklingsprojekt strävar vi aktivt efter nya och innovativa lösningar inom den cirkulära ekonomin. GRK driver ett flerårigt projekt för att binda koldioxid inom flera testområden och för att ta fram modeller för kompensation av koldioxidutsläppen från GRK:s verksamhet. Vi har också, som det första företaget inom infrastruktursektorn, börjat använda Nestes förnybara produkter MY diesel och MY eldningsolja. I arbetet med att skydda miljön och klimatet vill vi vara konkreta: inga stora ord, bara tydliga åtgärder. Vårt mål är att arbeta så energieffektivt som möjligt och att ersätta råvaror och material med återvunna produkter. Sorteringen av avfall inom vår verksamhet förbättras och spillet minimeras. År 2020 använde eller levererade GRK-koncernen 335 000 ton återvunnet material (exklusive överblivna markmassor). Förändringen har varit betydande, ökningen blev 47 procent jämfört med året innan.

GRK-anda och en väl fungerande arbetsgemenskap

Våra medarbetare är GRK:s viktigaste resurs och vi tar väl hand om dem. Vår personal har varit med och utarbetat Principerna för rättfram verksamhet. Principerna definierar vårt sätt att fungera tillsammans med andra människor, kunder, partners, miljö, egendom och samhälle.

Att kontrollera säkerheten och kontinuerligt förbättra den är centralt inom all vår verksamhet. Vi ser till att arbetsplatsen är säker och att arbetet inte skadar någons fysiska eller psykiska hälsa. Innan arbetet påbörjas får alla våra medarbetare en introduktion om säkerhet och arbetsrutiner på byggplatsen. Vi övervakar aktivt, att all säkerhetsutrustning används på byggplatsen. Säkerheten för användare av infrastruktur som påverkas av byggarbetsplatsen säkerställs genom god förhandsplanering och veckovisa säkerhetskontroller. År 2020 fick GRK Infra Oy och GRK Rail Oy en nivå II-klassning från Arbetshälsoinstitutets Noll olycksfall-forum, vilket är ett bevis på vårt långsiktiga säkerhetsarbete.

Säkerheten i arbetet garanteras genom en bra förhandsplanering. I utvecklingen av säkerhetsarbetet 2020 har vi betonat att öka rapporteringen av tillbud. Vi uppmuntrar byggarbetsplatser att anmäla tillbud genom belöningar. Belöningar för säkerhetsfrågor gäller alla medarbetare hos GRK på byggarbetsplatserna.