Miljö

Vi bygger för framtiden och det innebär även att vi har ett ansvar som företag att lämna efter oss en morgondag och aktivt arbeta för att minska vårt klimatavtryck.

Vår klimatpåverkan

I GRK arbetar vi medvetet med hållbarhet, vilket vi vet skapar lönsamhet på lång sikt. Genom att arbeta aktivt med den gröna omställningen, hjälper vi även våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Ur ett samhällsperspektiv är infrastruktur- och entreprenadbranschen en grundsten i vårt samhälle. Utan infrastruktur kommer inte transporter fram, invånare tar sig inte till jobb och skola samt att branschen genererar många arbetstillfällen. Å andra sidan har vår bransch utmaningar med framför allt utsläpp av CO2 men även utmaningar i säkerhet, arbetsmiljö och leverantörsuppföljning.

För oss är det viktigt att alla GRK:s arbetsplatser är säkra, välmående och inkluderande för alla medarbetare och att vi genom samverkan förebygger ohälsa, olycksfall och främjar en god arbetsmiljö.

GRK miljöbyggande

Klimat och miljö

Hållbart byggande och hållbara lösningar är centrala frågor för GRK:s verksamhet. För att minska den klimatpåverkan vår verksamhet utgör har GRK som mål att vara klimatneutrala och därigenom ha 0 ton CO2 utsläpp till år 2030. För att nå dit har vi deltagit i pilotprojekt för att minska miljöutsläpp, vi har under 2023 startat upp en miljöverksamhet inom Sverige med inriktning på biokol och cirkulär ekonomi. Nedan ser du några av våra hållbarhetsmål.

Några av våra hållbarhetsmål

  • År 2030 ska GRK vara klimatneutrala och därigenom ha 0 ton CO2 utsläpp.
  • Noll allvarliga olyckor
  • Noll betydande miljöolyckor
  • Minska antalet förlorade arbetsdagar (olyckor som medfört sjukledighet) med 50% jämfört med föregående år.

Miljövänliga material och produkter

GRK behöver minska klimat och miljöbelastningen samtidigt som omvärlden bidrar till ökade materialpriser och materialbrist. För att stå starka och för att nå vårt klimatmål om klimatneutralitet år 2030 krävs nyttjande av cirkulära affärsmodeller. Genom att använda våra resurser effektivt, ha god sortering av byggavfall, ökad användning av återbrukat material i byggprojekten, begränsa och undvika utsläpp, föroreningar och avfall. Genom att införliva miljöarbetet i alla delar av vår verksamhet där vi ständigt gör medvetna val för att jobba mer klimatneutralt och fasar ut miljö – och hälsofarliga produkter.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy beskriver våra miljöambitioner och är därför central för GRK:s miljöarbete. Med stora penseldrag beskriver miljöpolicyn att vi ska:

  • Bidra till en hållbar utveckling av samhället, genom att producera tjänster och produkter till våra kunder med resurssnåla metoder som tar hänsyn till miljön.
  • Införliva miljöarbetet i alla delar av vår verksamhet där vi ständigt gör medvetna val för att jobba mer klimatneutralt och fasar ut miljö – och hälsofarliga produkter.
  • Genom en helhetssyn, ständiga förbättringar, livscykelperspektiv och mätbara miljömål, eftersträvar vi låg påverkan på miljön.
  • Följa aktuell miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav samt andra bestämmelser som begränsar vår verksamhet och ska uppfylla de avtal som relaterar till miljömässiga aspekter.
  • Säkerställa att företaget har den kompetens som krävs för att långsiktigt kunna vara med och minimera den negativa miljöpåverkan, för att på så vis skydda miljön.
  • Vid planering av projekt och genomförandet av arbetet, alltid sträva efter bästa möjliga resultat, under effektiv användning av naturresurser, material och energi samt största möjliga återanvändning av byggmaterial.

GRK:s mål är att uppnå koldioxidneutralitet före 2030.