Våra värderingar

Hos oss präglas arbetsmiljön av respekt, förtroende och inkludering. Alla som jobbar på GRK ska kunna vara sig själva, det vet vi skapar mångfald som bidrar till utveckling och tillväxt. Vi tror på att bästa resultaten nås i samverkan.

Etik

GRK:s värderingar utgör grunden för vår etiska kompass och vägleder oss i vardagen. Som stöd finns våra principer för uppförandekod som förtydligar vårt gemensamma förhållningssätt. Vi strävar efter socialt hållbara leveranskedjor och har noll tolerans mot korruption, mutor och andra oetiska beteenden. När vi agerar på ett ärligt och rakryggat sätt, säkerställer vi en hållbar tillväxt och framgång, inte bara för oss själva utan även för våra kunder, samarbetspartner samt andra intressenter.


Våra värdeord

Vi tar ansvar.

Vi bär med stolthet ansvar för varandra, vårt arbete och framtiden. Resultaten av vårt arbete kan till och med ses i hundratals år, och påverkar dagligen tusentals människors vardag. Med vår verksamhet säkerställer vi hållbara lösningar för både naturen och miljön.

Vi är inte rädda.

Vi drivs av utmanande projekt och utför arbetet med passion och arbetsglädje. Vi tar oss djärvt an nya utmaningar, tillvaratar möjligheter och säger aldrig nej till nya idéer. Vi litar på vår expertis. Ju mer krävande och mångsidigt projekt vår kund har, desto bättre passar det oss. 

Vi tvekar inte.

Hemligheten bakom vår framgång är rättframhet – både i tal och handling. Vi arbetar agilt och lönsamt. Vi vågar fatta beslut som krävs för att jobbet ska bli gjort. För vår kund återspeglas detta i arbetets snabba framdrift.

Vi går inte bara till jobbet.

Entreprenörskapet lever starkt i oss. Vår framgång bygger på kontinuerlig utveckling och förnyelse av vår verksamhet där våra medarbetare får både stor frihet och ansvar. Vi går till jobbet med en attityd och tydlig målsättning vad vi ska åstadkomma under dagen. Med vårt höga engagemang, drivkraft och entreprenörsanda når vi resultat och målsättningar. Inte för att vi måste, utan för att vi vill.

Vi är stolta över vad vi åstadkommer tillsammans. 

Vi lyckas tillsammans.

Vi har ett nära samarbete inom företaget, med våra kunder och samarbetspartners. För våra kunder resulterar detta i bekymmersfria projekt samt fungerande lösningar för slutanvändarna. Samarbetet resulterar i en stark laganda för våra anställda. 

Detta är vad GRK står för.


Principer för uppförandekod

Principerna för vår uppförandekod sammanfattar vårt sätt att agera i förhållande till andra människor, kunder, samarbetspartner, miljö, egendom och samhälle. Vi har fyra fält med principer för att bedriva en ärlig och korrekt verksamhet vilket omfattar följande ämnen:

  • Vi tar hand om människor
  • Vi värnar om miljön
  • Vi säkrar vår egendom
  • Vi värdesätter våra kunder, samarbetspartner och intressenter.

Visselblåsarfunktion

Det är allas skyldighet att ingripa om någon bryter mot GRK:s principer om en korrekt bedriven verksamhet. Vi uppmanar alla att rapportera eventuella missbruk och opassande beteende antingen till den egna chefen eller till verkställande direktören.

Koncernen har även en anonym rapporteringskanal där du kan rapportera brott mot principerna.