GRK:s resultatbulletin för januari–december 2021

Omsättningen ökade till ett historiskt rekord – lönsamheten förblev bra

Januari–december 2021 i korthet (IFRS)

– Omsättningen ökade med 11,2 procent till 430,6 (387,3) miljoner euro.
– Rörelseresultatet före avskrivningar var 32,6 (31,2) miljoner euro, dvs. 7,6 (8,0) procent av omsättningen.
– Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 34,0 (32,4) miljoner euro, dvs. 7,9 (8,4) procent av omsättningen.
– Rörelsevinsten var 20,7 (21,7) miljoner euro, dvs. 4,8 (5,6) procent av omsättningen.
– Den justerade rörelsevinsten var 22,6 (22,9) miljoner euro, dvs. 5,3 (5,9) procent av omsättningen.
– Vinsten på räkenskapsperioden var 15,7 (18,6) miljoner euro, dvs. 3,6 (4,8) procent av omsättningen.
_ Avkastningen på eget kapital var 21,9 % (32,1 %). 
– Orderstocken var 381,6 (405,3) miljoner euro.
– Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning om 0,145 euro per aktie för aktier som är ute på utdelningsstunden (38 677 705 st.) dvs. sammanlagt 5,6 miljoner euro.  

Verkställande direktörens översikt

”Förra året var ett starkt år för GRK med många indikatorer. Under år 2021 ökade vår omsättning med drygt 11 procent till ett historiskt rekord på 430,6 miljoner euro. Vår tillväxt fortsatte lönsamt.  Den justerade rörelsevinsten på 22,6 miljoner euro och den justerade rörelsevinstmarginalen på 5,3 % är fortfarande på en god nivå.  Jag är nöjd med vårt resultat som är en stark prestation på vårt verksamhetsområde. I samma andetag måste det sägas att vi inte till fullo kunde överföra den oerhört snabba höjningen av materialpriserna som började i våras och fortsatte fram till slutet av året på försäljningspriserna.

Vår personal gjorde ett bra jobb trots coronapandemin och trycket från kostnadsökningarna. Under året har vi genomfört ett antal mångsidiga projekt. Grunden för våra goda resultat har alltid varit ett effektivt genomförande av projekt. Ett bra exempel på framgången under rapportperioden var grundberedningsprojektet i Nätholmen, som överlämnades till Helsingfors stad utan fel i november 2021 – ungefär ett år före målschemat.

Den största tillväxten skedde inom järnvägsbyggandet som ökade med mer än 30 % från år 2020. Vår systematiska investering i järnvägsanläggnings- och underhållspersonal samt betydande investeringar i maskiner gav resultat. GRK:s breda utbud av tjänster säkerställer vår konkurrenskraft i järnvägsmarknadens framtida tillväxt, förutom i Finland även i Sverige och Estland.

Vi stärkte vår position på den växande marknaden i norra Sverige och vi kan glädjas över den mycket starka lönsamheten där tillsammans med en betydande ökning av omsättningen (28%). I Estland blev vi en av landets ledande infrastrukturbyggare och vår omsättning fördubblades jämfört med år 2020.

I takt med att affärsverksamheten växte lyckades vi garantera säkerheten på byggarbetsplatserna. Vår olycksfrekvens sjönk betydligt från år 2020 och var 7,9 (10,7) vilket var långt under branschgenomsnittet. Genom att delvis byta till biobränslen har vi visat att vi också agerar i enlighet med våra värderingar när det gäller miljöansvar. Vi lyckades minska koldioxidutsläppen med 13 procent.

Vi har vuxit lönsamt och mätt med omsättning nästan från noll till fyrahundra miljoner euro på tio år. Under hösten förra året planerade vi vår nya strategiska vision för 2025, publicerad nu i januari 2022, enligt vilken vi strävar efter en betydande och lönsam tillväxt i storleksordning på 700 miljoner euro.Syftet är att bygga ett enhetligt och mer internationellt bolag med betydande affärstillväxt och de mest engagerade medarbetarna i branschen. I den nya strategin betonas också företagsansvaret: vårt syfte är att vara en föregångare inom hållbart infrastrukturellt byggande och vår egen verksamhet är kolneutral senast år 2030. Nu lägger vi i ytterligare en växel och siktar på att växa både organiskt och genom företagsförvärv. Vi vill ändå inte växa på lönsamhetens bekostnad, utan vårt mål är att vara branschens mest lönsamma bolag senast år 2025.

Det kommande året kommer att väcka frågor om inflationen och den geopolitiska situationen orsakad av Ukrainakrisen. Med ett noggrant val av projekt och prissättningen vill vi säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. Vår orderstock på 382 miljoner euro var i slutet av år 2021 på god nivå och balanserat fördelad. Efter räkenskapsperioden visar de nya orderna som vunnits i januari–februari vår förmåga att fortsätta växa, särskilt inom järnvägsaffärsverksamheten och i Sverige.

Vi har ett fint år att se tillbaka på, och vi strävar efter en betydande och lönsam tillväxt även i fortsättningen. Jag vill tacka alla på GRK både för förra året och för de utmärkta resultaten. Jag är även tacksam för den stöd som våra kunder och samarbetspartner ständigt visar. Vår nya strategi ger vår verksamhet en tydlig riktning. Vi har alla chanser att uppnå våra mål enligt vår vilja.”

Juha Toimela, verkställande direktör, GRK

Nyckeltal för GRK-koncernen (IFRS)

GRK-koncernen 1–12/2021 1–12/2020 1–12/2019 
Omsättning (milj. euro) 430.6  387.3  298.6  
Rörelseresultat före avskrivningar (milj. euro) 32.6 31.219.3 
Rörelseresultat före avskrivningar-%7,6 %8,0 %6,5 %
Justerad rörelseresultat före avskrivningar34.032.419.5
Justerad rörelseresultat före avskrivningar-%7,9 %8,4 %6,5 %
Rörelsevinst (milj. euro) 20.721.7 12.4
Rörelsevinst-% 4,8 %5,6 % 4,2 % 
Justerad rörelsevinst (milj. euro)22.6  22.912.6 
Justerad rörelsevinst-% 5.35.94.2
Räkenskapsperiodens vinst (milj. euro)  15.7 18.6 8.9 
Eget kapital (milj. euro) 78.2 65.150.6
Avkastning på eget kapital -% 21,9 % 32,1 % 18,6 % 
Självförsörjningsgrad- % 43,6 % 43,4 % 41,4 % 
Orderstock vid årets slut (milj. euro) 382 405 482 
Genomsnittligt antal anställda (st.) 888 741 572 


Verksamhetens säsongsberoende

GRK:s affärsverksamhet kännetecknas av säsongsbetonad verksamhet. Omsättning och resultat ackumuleras inte jämnt under året. På grund av säsongsvariationen är ackumuleringen av koncernens omsättning, och i synnerhet lönsamheten, klart större under andra halvåret.

Verksamhetsmiljö år 2022

Efterfrågan på infrastrukturellt byggande ökar eller kommer att ligga kvar på en god nivå i Sverige och Estland samt inom järnvägsbyggande i alla GRK:s verksamhetsländer. På den tillfälligt krympande marknaden för ingenjör- och farledsbyggande i Finland fortsätter konkurrensen att vara intensiv – marknaden förväntas åter växa under GRK:s strategiska period (2022–2025). Ytterligare ökningar av material- och energipriserna samt av inflationen i allmänhet kan noteras under året 2022, vilket kan förvärras ytterligare genom stigande räntor och den geopolitiska situationen. 

Utsikter för år 2022

GRK uppskattar att dess omsättning år 2022 kommer att ligga kvar på samma nivå eller öka något jämfört med år 2021 (430,6 miljoner euro under år 2021). Dessutom uppskattar GRK att dess justerade rörelsevinst år 2022 kommer att minska något från år 2021 (22,6 miljoner euro under år 2021) på grund av osäkerheter i verksamhetsmiljön.

Viktiga händelser år 2021

– Under rapportperioden genererades cirka 76 procent av GRK:s omsättning från Finland, cirka 13 procent från Sverige och cirka 10 procent från Estland och resten från andra länder.

– De viktigaste pågående projekt under år 2021: Ilmalas spårvägsförbindelse (Helsingfors), Nylands järnvägs- och säkerhetsanordningens underhållsprojekt, Västmetrons ackordsarbeten (Esbo): byggandet av järnvägslinjen från Mattby till Stensvik och Finno underjordiska station, förbättring av Ring I (Vanda), vägprojektet Södra Sunderbyn–Sävast (Sverige),byggandet av õõbu–Mäo-vägsträckan (Estland), utbyggnad av järnvägens trafikledningssystem (Sverige), byggandet av Umeälvs bro (Sverige) och byggandet av den sydöstra gränsen (Estland).

– De viktigaste avslutade projekt under år 2021: Byggande av norra delen av Nätholmen 10/2019–11/2021, Helsingfors, förbättring av ringväg I (sträckan Bredvik) 10/2019–9/2021, Esbo

– År 2021 fick GRK Den säkraste metrobyggarbetsplatsen-priset och Västmetrons Samarbete-priset.

– GRK:s olycksfrekvens (olycksfall i arbetet som resulterade i minst en dags frånvaro per miljon arbetade timmar) var 7,9 i koncernen, vilket är lägre än branschgenomsnittet.

– Under år 2021 lyckades GRK avsevärt minska de direkta utsläppen från den egna verksamheten. Koldioxidavtrycket från GRK:s finska bolag minskade med upp till 13 procent till 14 812 CO2-ekvivalentton (16 955 CO2 ekvivalentton). 
 

I och med förnyelsen av strategin har de finansiella målen uppdaterats

I december 2021 godkände GRK:s styrelse GRK:s nya strategi. GRK mäter framgången av sin strategi med koncernens finansiella mål som vi vill nå senast år 2025:

Omsättning: över 700 miljoner euro
Rörelsevinstmarginal: över 7 %
Andelen löpande affärsverksamhet: 12 % av omsättningen
Avkastning på eget kapital: över 25 %

Händelser efter räkenskapsperioden

Projekt

– GRK Rail Oy ingick ett avtal med Trafikledsverket om ett delprojekt inom ramen för projektet POKA (förnyelseprojekt av fjärrstyrningssystemet av järnvägstrafiken i norra Finland) 18.1.2022. Värdet på det delprojekt som planeras och genomförs av GRK, inklusive optioner, uppgår till 5,8 miljoner euro.

– GRK Infra AB har valts till att genomföra två projekt i norra Sverige med ett totalt värde av cirka 15,9 miljoner euro (cirka 163,3 miljoner svenska kronor). GRK informerade om detta 20.1.2022.

– GRK har valts till att genomföra ett projekt för att bygga farleder och järnvägar i Sundsvall i Sverige. Entreprenadens värde överstiger 28,6 miljoner euro (300 miljoner svenska kronor). GRK informerade om detta 17.2.2022.

Förvaltning

Kari Kauniskangas har valts till ny styrelsemedlem i GRK. Valet gjordes vid den extra bolagsstämman 31.1.2022.

– Bolagets juridiska form ändrades från ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag vid den extra bolagsstämman (31.1). Bolagets firmanamn är GRK Infra Oyj, på svenska GRK Infra Abp och på engelska GRK Infra Plc.

Laura Järvinen, diplomingenjör i elektroteknik inom spårbranschen, började som vice verkställande direktör för GRK Rail Oy 7.2.2022.

– Den verkställande direktören för GRK:s estniska dotterbolag kommer att ersättas. GRK Infra AS:s Tarvi Kliimask avgick 10.2.2022. Ansökningsprocessen för en ny verkställande direktör har redan inletts.