GRK tilldelas en vid och mångsidig entreprenad i Sundsvall

GRK tilldelas entreprenaden i Sundsvall som innehåller både anläggningsarbeten och spårbyggnad. Entreprenadsumman för projektet överstiger 300 miljoner kronor. Arbetena kommer att påbörjas under våren 2022 och skall vara färdigställda i oktober 2024.

I och med denna affär har GRK Infra AB under de två senaste månaderna säkrat ett signifikant antal nya beställningar. Denna entreprenad stöder väl GRK:s tillväxtstrategi. ”Vi siktar på betydande omsättningstillväxt under de kommande åren och det känns bra att inleda året med en stark orderbok”, konstaterar Mika Mäenpää VD för GRK Infra AB.

I projektet bygger GRK om gamla E4:an till en lokalväg med en parallell gång- och cykelväg som kommer att knyta ihop orterna mellan Nolby och Sundsvall. Den cirka 12 kilometer lång sträckan som ska byggas om ligger på väg 562 (gamla E4) inom Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Ombyggnationen innebär att förbättra tillgängligheten med nya cirkulationsplatser och direktutfarter. Även omfattande VA arbeten ingår samt en förbättring av vägens avvattning. Tillgängligheten till busshållplatser förbättras också och nya busshållplatser kommer att byggas. Med ombyggnationen blir det smidigare att välja cykel som färdsätt och ökar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Inom projektets spårbyggnad ska det gamla industrispåret från Rosenborgskaj till Kubal rivas, linjeinriktningen flyttas och ett nytt spår byggas. Det nya spåret kommer att passera väg 562 under en ny vägbro som skall byggas i projektet.

Förfrågningar
Mika Mäenpää, VD, GRK Infra AB, +46 736 20 1399, mika.maenpaa@grkinfra.se
Juha Toimela, VD, GRK Infra Oy, +358 40 594 5473, juha.toimela@grk.fi