GRK-koncernen skapar en sammanhållen företagskultur och söker tillväxt inom spårbygge och miljöverksamhet

Infrastrukturmarkanden lever på förändringar. En nyckelfaktor för att utveckla en lönsam och långsiktig affärsutveckling är att kunna förstå och förutse sådana förändringar. Utöver den tekniska utvecklingen och nya inköpsmodeller är även klimatförändringen och urbaniseringen viktiga faktorer vid planering av verksamheten.

GRK-koncernen har verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Den estniska marknaden förväntas växa och medföra intressanta projekt inom den närmaste framtiden. I Sverige är infrastrukturbyggandets volym i förhållande till invånarantalet det dubbla jämfört med Finland. Svenska statens investeringsprogram sträcker sig över ett större tidsspann, och framtiden är därför lättare att förutse. Att förutspå framtiden för infrabyggandet i Finland är svårare.

Efter de senaste årens organiska tillväxt har GRK vuxit även genom olika företagsförvärv. “Vår position bland de största infrabyggarna i Finland har stabiliserats. Vi letar aktivt efter nya möjligheter till affärsverksamhet, och utnyttjar koncernsamarbetet ännu bredare. Även moderbolagets namnbyte till GRK Infra Oy i januari var ett steg mot att öka sammanhållningen”, säger verkställande direktören Teemu Lantto.

En föregångare inom infrabyggande

Syftet med koncernens affärsplanering 2019–2023 är att fortsätta den lönsamma tillväxten, som nås genom tillgång på kunnig personal, heltäckande tjänsteutbud samt genom att säkerställa koncernens sammanhållning. De affärsenheter som bör utvecklas är spår- och specialkonstruktion, nya servicemodeller samt återvinnings- och miljöverksamhet som stöder infrastrukturbyggandet.

Moderbolaget GRK Infra Oy:s företagskultur har utvecklats genom åren. Målet är att stärka GRK:s företagskultur, de gemensamma målen och den värdegrund de bygger på, inom alla företag i koncernen. GRK:s värderingar är: Vi är inte rädda. Vi tvekar inte. Vi går inte bara till jobbet. Våra värderingar, tillsammans med en sammanhållen företagskultur, bildar grunden för planeringen av verksamheten.

Koncernens gemensamma vilja är att hitta de djärvaste och funktionellaste infralösningarna. Genom att aktivt söka lösningar blir GRK en trendsättare. Lösningarna ska vara funktionella och effektiva för både kunderna och koncernen. Att hitta de bästa lösningarna kräver utöver gemensamma värderingar och rätt inställning även ett stort kunnande.

Att värdesätta kunnig personal är en nyckelfaktor för tillväxt

Kritiska framgångsfaktorer för att uppnå målen är, att utveckla en kunnig och engagerad personal, att ständigt utveckla kunnandet, att lyckas i koncernsamarbetet samt att vara i den tekniska utvecklingens framkant. Målet är att säkerställa framtida konkurrenskraft och lönsam tillväxt, samt att kartlägga nya möjligheter till affärsverksamhet.

”Personalens engagemang samt deras strävan efter att nå våra gemensamma mål är en mycket viktig faktor. Framtidens mål, viljan och värderingarna blir en del av vårt vardagsarbete och vi alla inom GRK-koncernen ska arbeta för att nå dem”, konstaterar verkställande direktör Teemu Lantto. 

Mera information:

Verkställande direktör Teemu Lantto, tel. +358 40 772 7271, teemu.lantto@grk.fi