GRK Infra AB övertas av GRK-koncernen

GRK-koncernen utökar sitt kunnande inom infra-området och köper hela aktiestocken i Infra Polar AB. Genom företagsköpet ändras företagets namn till GRK Infra AB och verksamheten förnyas.

GRK har varit majoritetsdelägare i Infra Polar AB från år 2014. Den nu aktuella överföringen av hela företaget till GRK-koncernen stödjer GRK:s tillväxt och internationaliseringsstrategi på ett utmärkt sätt. “Vi ser många intressanta möjligheter att utvidga vår verksamhet genom GRK Infra Polar AB. Vi kommer att sträva efter en snabb och lönsam tillväxt även i Sverige” säger GRK-koncernens styrelseordförande Keijo Haavikko.

Till de strategiska tyngdpunkterna hör säkerställande av verksamhetens kontinuitet, skapande av lönsam tillväxt samt förstärkning av företagets positioner i Finland och närområden. Tillväxten sker både inom de befintliga och nya verksamhetsområdena, och genom överskridande av de geografiska gränserna. Företagets ägs av mer än 40 personalföreträdare samt av det finska investeringsbolaget Tesi och pensionsbolaget Ilmarinen.

GRK-koncernen bildades år 1983 och i huvudsak har tillväxten varit organisk. I början av 2018 genomförde koncernen det första stora företagsförvärvet, när GRK köpte Eltel Networks Oy:s spårverksamhet (Winco Oy). Spårverksamheten innebar ett utmärkt komplement till GRK:s befintliga utbud av tjänster. Kunnandet inom spårverksamheten utökades ytterligare i juli 2018, då Komsor Oy förvärvades. Det nu genomförda förvärvet av GRK Infra Oy är koncernens tredje betydande företagsförändring under år 2018.

“Den nya företagskonstellationen gör det möjligt att utvidga GRK Infra AB:s verksamhet, särskilt inom tekniskt krävande och till storleksordningen omfattande entreprenader. Vår position inom infraentreprenader i Sverige förstärks och vi kan utnyttja GRK-koncernens kunnande och flexibla resurser även över landsgränserna”, konstaterar GRK:s verkställande direktör Teemu Lantto.

Mera information:
GRK Oy, Keijo Haavikko, styrelseordförande, keijo.haavikko@grk.fi, tel. 050 448 5447
GRK Oy, Teemu Lantto, verkställande direktör, teemu.lantto@grk.fi, tel. 040 772 7271