GRK bygger biokolanläggningar i snabbt takt i alla våra verksamhetsländer – det första partiet biokol reste till Sverige

GRK investerar kraftigt i sin miljöaffärsverksamhet och bygger flera biokolanläggningar före 2025. Förutom i Finland byggs anläggningar i Estland och Sverige. Investeringarna i anläggningar som GRK planerat representerar när de blir klara upp till hälften av hela Europas kapacitetsnivå år 2021.

 I enlighet med sin strategi strävar GRK efter tillväxt i sin miljöaffärsverksamhet. På grund av detta har vi fattat beslutet att investera i produktionen av biokol och har samtidigt grundat en ny affärsverksamhet för bioprodukter. Målet före år 2025 är investeringar på cirka 20 miljoner euro i minst fem anläggningar. Som partner i biokolproduktionen har GRK valt det finländska Carbon Balance Finland Oy.

 Klimatförändringen och energikrisen förutsätter en grön övergång: biokol fungerar som en kolsänka och bromsar klimatets uppvärmning.På grund av detta växer den relativt nya biokolmarknaden snabbt i Europa, men samtidigt finns det fortfarande en begränsad mängd företag inom branschen.

 ”Vi vill vara Finlands och senare också Nordens största biokolproducent.GRK har provkört sin nya biokolanläggning under sommaren 2022. Anläggningen är i full drift senast år 2023. Vi har kartlagt byggplatserna för Finlands följande anläggningar, så vi har möjlighet att påbörja byggandet av de anläggningarna snabbt”, säger Riina Rantsi, utvecklingschef för affärsverksamheten.

 GRK bygger Finlands första medelstora anläggningar. Produktionsmålet för GRK:s anläggningar är cirka 20 000 ton biokol senast år 2025. Produktionens kapacitet för att binda kol är betydande, eftersom varje ton biokol binder omkring 3–5 CO2-ton. Produktionsmängden biokol som GRK har planerat för 2025 betyder till exempel att den skulle kvittera årsutsläppen för cirka 40 000 personbilar.

 GRK har en möjlighet att komma in på utsläppskompensationsmarknaden genom biokolanläggningarna. GRK:s produktion av biokol följer EU-standarderna och är övervakad (European Biochar Certificate EBC).Business Finland deltar i finansieringen av projektet och främjar således den gröna övergången och en koldioxidbindning som ligger i enlighet med klimatmålen.

 Genom biokol får man koldioxidsnåla eller till och med koldioxidnegativa produkter till byggplatserna

GRK:s mål är att tillverka så mycket biokol att man förutom det egna bruket kan sälja den till andra användare och möjligtvis exportera den. Inom sina egna infrastrukturprojekt kan GRK använda biokol exempelvis som odlingsunderlag, för att förbättra jorden och för att rengöra vatten. Genom detta får man koldioxidsnåla eller till och med helt och hållet koldioxidnegativa produkter till byggplatserna. Nästan 60 olika användningsändamål har fastställts för biokol och nya utvecklas hela tiden.

 ”Biokol kan användas i många syften. Vi undersöker också om biokol kan användas i asfalt för att stärka bitum eller som råmaterial i betong. I båda dessa användningsändamål kunde den kompensera alla utsläpp som annars skulle uppstå på grund av produktionen”, säger Rantsi.

Eftersom biokol verkar som en kolsänka främjar den också GRK:s företagsansvarsmål – det vill säga att den egna verksamheten är kolneutral senast år 2030.

Vegetabilisk biomassa används som råmaterial för biokol och för tillfället används huvudsakligen obehandlat virke på marknaden. Det väsentliga i teknologin som GRK har valt är att man inom en nära framtid också kan använda slam och exempelvis hästgödsel för att producera biokol. Biokol produceras genom en pyrolysprocess där det organiska materialet värms upp till en hög temperatur i en miljö med låg syrehalt. Samtidigt binder man koldioxidutsläppen och förhindrar metanutsläppen som förmultnande biomassa förorsakar.

”Förutom på klimatet har biokolproduktionen också en positiv inverkan på sysselsättningen. Varje anläggning sysselsätter 8–9 personer och därefter skapar biokolanläggningen sysselsättning genom leveranskedjorna. Vi planerar anläggningar i landskap och orter där det är lätt att få biomassa från korta avstånd. Därmed har anläggningarna en viktig regional betydelse.”

Vad är biokol?

 • Biokol fungerar som en kolsänka och bromsar klimatförändringen. Ett ton biokol binder omkring 3–5 CO2-ton. Till exempel är det genomsnittliga utsläppet från en personbil cirka 2 100 kg CO2/år. Ett ton biokol kompenserar årsutsläppen från cirka två personbilar. Produktionsmängden som GRK har planerat för 2025 skulle kompensera årsutsläppen för 40 000 personbilar.
 • Biokol produceras genom en pyrolysprocess där det organiska materialet värms upp till en hög temperatur i en miljö med låg syrehalt.
 • Anläggningarnas spillvärme kan utnyttjas till exempel genom att mata in den i fjärrvärmenätet.
 • Nästan 60 olika användningsändamål har fastställts för biokol och nya utvecklas hela tiden.
 • Vegetabilisk biomassa används som råmaterial för biokol – huvudsakligen virke. Biomassan kan skilja sig mycket: sidoflöden från träindustrin, halm, träavfall, hampa, vass, vide, slam (ko, svin) och hästgödsel. När biomassorna styrs till biokolproduktionen minskar koldioxid- och metanutsläppen i flera sektorer.
 • Inom byggbranschen används biokol i infrastrukturprojektens grönområden och i olika miljöprojekt. Biokol kan också användas för att behandla dagvatten eller för att rengöra infiltrations- och lakvatten.
 • Biokol kan inte användas som gödsel just nu, men kan användas som jordförbättringsmedel.

Marknad

 • Det är fråga om en ung industribransch. Den första industriella pyrolysanläggningen byggdes år 2009 i Schweiz. Biokol användes dock som jordförbättringsmedel redan för 2 500 år sedan.
 • I Europa finns cirka 60 biokolanläggningar som producerar omkring 40 000 ton biokol per år.
 • I Norden finns omkring 3–5 anläggningar. Det är svårt att uppskatta ett exakt antal eftersom branschen utvecklas snabbt.
 • I Europa växte marknaden för biokol nästan 80 procent under 2021. De anläggningar som GRK planerar skulle representera cirka hälften av kapaciteten i Europa år 2021.
 • På EU-nivå har standardiseringen fortskridit snabbt de senaste åren. GRK:s produktion av biokol har från första början varit övervakad och i enlighet med standarderna.