Vastuullisuus

Yritysvastuu kuuluu luonnollisena osana GRK:n strategiaan sekä visioon olla infrarakentamisen edelläkävijä. Haluamme olla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa edistämässä vastuullisuutta sekä tukemassa heidän ilmastotavoitteitaan.

Tehokkaan infrarakentamisen vastuullinen edelläkävijä

Infrarakenteiden elinkaari on kymmeniä ja jopa satoja vuosia, joten toiminnallamme on pitkäkestoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Positiiviset vaikutukset näkyvät laadukkaan ja turvallisen rakennustyön lisäksi valmiin infran toimivuudessa. Tällaisia ovat muun muassa rakennetut ja ylläpidetyt tie- ja rataverkostot sekä kunnallistekniset verkostot. Positiivisia vaikutuksia ovat myös toimialan käytäntöjen ja uusien kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kehittäminen sekä työllistäminen ja veronmaksu. Vastaavasti negatiivisia vaikutuksia ovat raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, energiankulutus sekä niiden synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt ja jätteet. Toimialan edelläkävijänä pyrimme kasvattamaan myönteistä kädenjälkeä ja samalla minimoimaan negatiivisia vaikutuksia.

Rehti toiminta ja harmaan talouden torjunta

Palvelumme tuotetaan korkealaatuisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristöä kunnioittavin menetelmin niin suunnittelupöydällä kuin rakennuskohteessa. Kaikki GRK-yhtiöt noudattavat ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaisia toimintajärjestelmiä, jotka ovat Suomen ja Viron toimintojen osalta myös mainittujen standardien mukaisesti sertifioituja. Julkaisimme keväällä 2021 GRK:n Rehdin toiminnan periaatteet sekä ilmoituskanavan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta ilmoittamista varten. Pääset ilmoituskanavaan tästä.

Rehdin toiminnan periaatteet soveltuvat kokonaisuudessaan myös yhteistyökumppaneihimme. Kohtelemme rehdisti ja reilusti kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja pyrimme pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin. Noudatamme tilaajavastuulakia ja edellytämme, että toimittajamme noudattavat sitä. Kilpailulainsäädäntöä noudattamalla varmistamme reilun ja vapaan kilpailun. Jatkuvuuden turvaaminen on olennainen osa nopeasti kasvaneen konsernimme tulevaisuuden onnistumisen edellytyksiä. Kannattavan toiminnan ansiosta pystymme olemaan merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen. Kannattavan kasvun kautta luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Tuomme hyvinvointia yhteiskunnalle verorahojen, työpaikkojen ja kasvavan osaamisen kautta.

Vähähiiliset ja resurssitehokkaat ratkaisut

Ilmastonmuutos on globaali haaste, jossa energia- ja liikennesektorin lisäksi rakennusala on avainasemassa suunnan muuttajana. EU:n, valtioiden, kuntien sekä yritysten hiilineutraaliustavoitteet vievät myös infrarakennusalan matalapäästöiseen suuntaan. Ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseksi alalle tarvitaan yhtenäinen päästölaskentamenetelmä, jotta tarjouksissa ja kilpailutuksissa voidaan luotettavasti vertailla hiilidioksidipäästötasoja. GRK:n tavoitteena on tukea alan yhteisen laskentamallin kehittämistä sekä pilotoida työmaakäyttöön soveltuva päästömittari vuoden 2021 aikana.

Infra-alan hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääosin käytetyistä materiaaleista, käytön aikaisesta energian tarpeesta sekä työmaan polttoaineista ja työmenetelmistä. Infrarakentamisessa päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä uusio- ja muita vähäpäästöisiä materiaaleja sekä uusiutuvia polttoaineita. Päästövähennyksiä saavutetaan lisäksi maa- ja kiviaineskuljetusten logistiikan optimoinnilla sekä materiaalitehokkuutta parantamalla.

Aktiivinen ote kiertotalouden ratkaisuihin

Jokapäiväistä ympäristövastuullista toimintaa GRK:lla ohjaavat toimintasuunnitelma, laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka sekä riskienhallintapolitiikka. Käytössämme on ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015, joka varmistaa maaperän, ilman ja veden suojelun kaikessa toiminnassamme. Keskitymme melun ja tärinän vähentämiseen sekä optimoimme kuljetusmatkoja suojellen työympäristöä ja asukkaita sekä infran käyttäjiä.

Kehityshankkeissamme edistämme aktiivisesti kiertotalouden uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. GRK:lla on käynnissä monivuotinen hanke, jossa pilotoidaan useiden koealueiden hiilensidontaa ja mallinnetaan GRK:n toiminnasta syntyvien hiilidioksidipäästöjen kompensointia. Olemme myös ottaneet käyttöön ensimmäisenä infra-alan yrityksenä Nesteen uusiutuvat MY diesel- ja MY polttoöljytuotteet. Ympäristön ja ilmaston suojelussa haluamme erottua konkretialla: ei suuria puheita vaan selkeitä tekoja. Tavoitteenamme on toimia mahdollisimman energiatehokkaasti sekä korvata raaka-aineita ja materiaaleja uusio- ja kierrätysvaihtoehdoilla. Toiminnassamme syntyvien jätteiden lajittelua tehostetaan ja hukka minimoidaan. GRK-konsernin itse hyödyntämä tai jatkokäsittelyyn toimittama kiertotalousmateriaalin määrä (ilman ylijäämämaita) vuonna 2020 oli 335 000 tonnia. Muutos on ollut merkittävä, sillä edellisvuoteen verrattuna kasvua tapahtui 47 prosenttia.

GRK:laisuus ja hyvinvoiva työyhteisö

Henkilöstö on GRK:n tärkein voimavara ja pidämme siitä hyvää huolta. Henkilöstömme on osallistunut Rehdin toiminnan periaatteiden laadintaan. Periaatteet määrittelevät tapamme toimia suhteessa muihin ihmisiin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, ympäristöön, omaisuuteen ja yhteiskuntaan.

Turvallisuuden varmistaminen sekä turvallisuuden jatkuva kehittäminen ovat keskeistä kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme siitä, että työpaikalla on turvallista ja työn tekeminen ei aiheuta kenenkään fyysiselle tai henkiselle terveydelle haittaa. Kaikki työntekijämme perehdytetään turvallisuuteen ja työmaalla toimimiseen ennen töiden aloittamista. Vaadittujen turvavarusteiden käyttöä tarkkaillaan työmailla aktiivisesti. Työmaiden vaikutuspiirissä olevien infran käyttäjien turvallisuus varmistetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja viikoittaisilla turvallisuusmittauksilla. Vuodelta 2020 GRK Infra Oy ja GRK Rail Oy saivat Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämän tasoluokituksen II – Kohti maailman kärkeä -maininnan, joka on yksi osoitus pitkäjänteisestä turvallisuustyöstämme.

Hyvällä ennakkosuunnittelulla varmistetaan turvallinen työskentely. Turvallisuustyön kehittämisessä olemme vuonna 2020 panostaneet läheltä piti -havaintojen raportoimisen lisäämiseen. Kannustamme työmaita ilmoittamaan läheltä piti -tapahtumista palkitsemisen kautta. Turvallisuuden palkitseminen koskee kaikkia työmailla työskenteleviä GRK:laisia.