GRK raiderakentaminen

GRK:n toiminnan vaikutukset YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin


GRK käytti Uprightin mallia, jossa arvioitiin toimintamme vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kyseessä on YK:n jäsenmaiden yhdessä sopima suunnitelma, jonka päämääränä on kääntää maapallon kestävä kehitys ihmiskunnan, ympäristön ja talouden kannalta kestävään suuntaan vuoteen 2030 mennessä.

Yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen tavoitteista on köyhyyden poistaminen. Myös ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat tärkeä osa kestävää kehitystä.

Uprightin data pohjautuu yrityksen tuotteiden ja palvelujen yhdenmukaisuuteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Arvioitaessa yksittäisen yrityksen vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteisiin yhtiön jokainen tuote ja palvelu arvioidaan 17 tavoitteen 169 alatavoitetta vasten, keskittyen niihin, jotka soveltuvat yrityksille.

Metodologia huomioi sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset jokaiseen tavoitteeseen. GRK:ta koskeva analyysi perustuu kuuteen yhdenmukaisuuden tasoon: voimakkaasti yhdenmukaisesta voimakkaasti epäyhdenmukaiseen. Voimakkaasti yhdenmukaisilla tuotteilla on selkeä suora vaikutus kyseiseen tavoitteeseen, kun taas melko tai heikosti yhdenmukaisilla lopputuotteilla tai palveluilla on pienempi suora tai epäsuora vaikutus tavoitteeseen.

Tavoitteet 15 ja 13 kuvaavat molemmat ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja GRK:n toiminnasta syntyvät päästöt vaikuttavat tässä negatiivisesti samalla tapaa kuin muutkin globaalit päästöt.

GRK on huomioinut toimintansa negatiiviset vaikutukset ympäristöön muun muassa strategiassaan, jossa tavoitellaan muun muassa oman toiminnan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.