GRK:n urakka Ruotissa. Tie.

Nettovaikutukset yhteiskuntaan


GRK on arvioinut toimintansa vaikutuksia yhteiskuntaan Uprightin nettovaikutuksen arviointimallilla. Tekoälyyn, tieteellisiin tutkimuksiin ja julkisiin tietokantoihin pohjautuva malli mittaa ja vertaa yritysten ydintoiminnan positiivisia ja negatiivisia nettovaikutuksia neljän ulottuvuuden puitteissa, jotka ovat ympäristö, terveys, yhteiskunta ja tieto.

Käytännössä nettovaikutuksessa lasketaan yrityksen tuottamat hyödyt ja haitat, ja arvioidaan, tuottaako yritys enemmän arvoa kuin se käyttää resursseja.

GRK on Uprightin analyysin perusteella nettopositiivinen yritys.Uprightin malli ei keskity tarkastelemaan vain rakennusvaihetta, vaan se ottaa huomioon GRK:n rakentaman ympäristön vaikutukset yhteiskuntaan laajemminkin.

GRK vaikuttaa yhteiskuntaan kaikissa neljässä kategoriassa. Tärkeimmät positiiviset vaikutukset GRK:lla on yhteiskuntaan, tietoon ja terveyteen. GRK:n merkittävin vaikutus yhteiskuntaan syntyy sen rakentaman infrastruktuurin kautta.

GRK:n toimintaa tarvitaan jo siksi, että moderni yhteiskunta toimii ja ihmiset pääsevät liikkumaan teitä tai raiteita pitkin paikasta toiseen.

Negatiivisia vaikutuksia ovat erityisesti ympäristöön liittyvät asiat, kuten raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, energiankulutus sekä toiminnan synnyttämät päästöt ja
jätteet. Tämän vuoksi teemme useita ympäristöön liittyviä tekoja näiden negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi.

Esimerkkejä GRK:n vaikutuksista yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön:

Yhteiskunta

Terveys

Ympäristö