GRK vähensi merkittävästi työmaidensa hiilijalanjälkeä – ilmastopäästöjen säästö saatiin aikaan uusiutuvan polttoöljyn ja dieselin käytöllä

Rakennusalan konserni GRK onnistui vähentämään oman toimintansa suoria päästöjä merkittävästi vuoden 2021 aikana. GRK:n Suomen yhtiöiden hiilijalanjälki pieneni jopa 13 prosenttia 14 812 CO 2-ekvivalenttitonniin*. Rakennusalalla oman toiminnan hiilijalanjäljen suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea työmaakaluston ja ajoneuvojen polttoainepäästöt. Tämän vuoksi GRK:n työmailla käytettiin lähes miljoona litraa uusiutuvia polttoaineita päästöjen vähentämiseksi.

GRK:n uudessa strategiassa korostuu yritysvastuu: yhtiön tavoitteena on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite on kova, joten emme ole jahkailleet.Vuonna 2021 emme ole vain mitanneet syntyviä päästöjä, vaan teimme paljon konkreettisia toimenpiteitä. Yksi tärkeimmistä teoista oli polttoaineiden vaihto uusiutuviin. Toimintamme laajeni merkittävästi myös viime vuonna, joten myös polttoainekulutuksemme kasvoi 6 prosenttia. Uusiutuvien polttoaineiden avulla onnistuimme silti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme”, GRK:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Riina Rantsi sanoo.

GRK:n Suomen yhtiöiden polttoainekulutus oli vuonna 2021 yhteensä yli 5 miljoonaa litraa, josta uusiutuvia polttoaineita käytettiin lähes miljoona litraa. Vuonna 2022 tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta entisestään.

”Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on tällä hetkellä paras tapa vähentää raskaiden työkoneiden päästöjä, sillä kaluston laaja sähköistäminen nopeasti ei ole realistinen vaihtoehto. Olemme siirtyneet uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, vaikka ne tuovat meille lisäkustannuksia. Asia on tärkeä ja haluamme olla eturintamassa vähentämässä työmaiden ilmastopäästöjä”, Rantsi sanoo.

GRK otti ensimmäisenä rakennusalan yrityksenä käyttöönsä vuoden 2021 alussa Neste My Uusiutuvan Polttoöljyn rakennustyömaillaan Suomessa. GRK käyttää ajoneuvoissaan ja työmaakalustossaan Nesteen tarjoamia vähäpäästöisiä ratkaisuja, eli Neste MY Uusiutuvaa Polttoöljyä sekä Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä.

”Uskon, että uusiutuvien polttoaineiden käyttö on lähitulevaisuudessa tilaajien minimivaatimus kaikille alan yrityksille. Osa isoista kaupungeista on jo siirtynyt merkittävissä hankkeissa vaatimaan näitä tuotteita. Ruotsissa vaatimuksissa on siirrytty jo seuraavalle tasolle. Siellä meillä on työmaa, jossa seurataan toiminnan CO2-päästöjä reaaliajassa ja syntyvät päästöt vaikuttavat taloudelliseen lopputulokseen”, Rantsi jatkaa.

GRK:lla on ollut Espoossa monia isoja työmaita, joissa on käytetty vuoden 2021 aikana uusiutuvia polttoaineita noin 190 000 litraa. Korvattaessa fossiiliset polttoaineet täysin uusiutuvilla pystyttiin Espoon työmailla vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia** verrattuna fossiilisen polttoaineen käyttöön.

Isot päästösäästöt tehtiin esimerkiksi Kehä I:n Turvesuontien kohdalle, jonne rakennettiin uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä. Uusiutuvia polttoainetta on käytetty kymmeniätuhansia litroja myös uuden Espoonväylän ja siihen liittyvien katujen rakentamisessa.

Espoon työmaat nipistivät päästöjä jopa 90 prosenttia

”Käytimme uusiutuvaa polttoöljyä omissa kaivinkoneissamme ja uusiutuvaa dieseliä kaikissa tuotanto- ja kuorma-autoissamme. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi teimme työmaalla myös muuta ilmaston eteen. Testasimme työmaalla akkukäyttöisiä tärylätkää”, Espoonväylän työmaainsinööri Anu Virranniemi kertoo.

Uusiutuvan polttoaineen merkitystä GRK:n hiilijalanjälkeen seurataan tästä eteenpäin vuonna 2021 kehitetyn laskentatyökalun avulla. Tavoitteena on tehdä konkreettisia havaintoja työmaiden päästövähenemistä ja kehittää toimintaa edelleen vähäpäästöisemmäksi. 

Lisätietoja:
Riina Rantsi, GRK, liiketoiminnan kehitysjohtaja, +358 40 725 8999, riina.rantsi@grk.fi

Taustaksi:
*Oman toiminnan hiilijalanjälki kattaa kasvihuonekaasu (GHG) protokollan mukaiset Scope 1 ja 2 -päästöt.
Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Sen avulla voidaan mitata, kuinka paljon kasvihuonekaasuja esimerkiksi rakennustyömaan aikana syntyy. Osa yrityksen päästöistä on suoria, osa epäsuoria. Scope 1 ja 2 – luokkaan kuuluvat päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja joita yritys voi helpoimmin kontrolloida. Päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena.
**) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.