GRK majandustulemused jaanuarist detsembrini 2021

Käibe kasv lõik rekordi-kasumlikkus püsis heal tasemel

Lühidalt: jaanuar–detsember 2021 (IFRS)


– Käive kasvas 11,2% ehk 430,6 (387,3) miljoni euroni.
– EBITDA oli 32,6 (31,2) miljonit eurot ehk 7,6% (8,0%) % käibest.
– Korrigeeritud EBITDA oli 34,0 (32,4) miljonit eurot ehk 7,9 (8,4) % käibest. 
– Ärikasum oli 20,7 (21,7) miljonit eurot ehk 4,8% (5,6%) käibest.
– Korrigeeritud ärikasum oli 22,6 (22,9) miljonit eurot ehk 5,3% (5,9%)Maksueelne kasum oli 15,7 (18,6) miljonit eurot.
– Omakapitali tootlus oli 21,9% (32,1%). 
– Tellimuste portfell oli 381,6 (405,3) miljonit eurot.
– Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 0,145 eurot aktsia kohta dividendi jagamise hetkel välja lastud aktsiatelt (38 677 705 tk) ehk kokku 5,6 miljonit eurot.  

Tegevjuhi ülevaade

„Eelmine aasta oli GRK jaoks paljude näitajate poolest hea. Meie käive kasvas 2021. aastal üle 11% ehk ajaloolise 430,6 miljoni euro rekordini. Ettevõte kasv jätkus kasumlikult.  Meie 22,6 miljoni euro suurune korrigeeritud ärikasum ja korrigeeritud ärikasumi marginaal 5,3% on endiselt heal tasemel.  Mul on tulemuste üle hea meel, meie tegevusalal on tulemus tugev. Sama soojaga tuleb tõdeda, et me ei suutnud kevadel alanud ja aasta lõpuni kestnud enneolematult kiiret materjalihinnatõusu täielikult müügihindadesse suunata.

Meie töötajad tegid kulude suurenemise survele vaatamata suurepärast tööd. Aasta jooksul lõpetasime palju mitmekülgseid projekte. Meie heade tulemuste taga on alati olnud projektide tõhus elluviimine. Hea näide vaatlusperioodi kordaminekutest on Verkkosaari eelehitusprojekt, mille andsime Helsingi linnale ilma ühegi veata üle 2021. aasta novembris – ligi aasta aega kavandatust varem.

Märkimisväärseim kasvuhüpe toimus raudteeäris, mis kasvas 2020. aastaga võrreldes enam kui 30%. Meie süsteemne investeerimine taristuehituse ja hooldustööde personali ning märkimisväärsed investeeringud masinatesse on tulemusi toonud. GRK lai teenustevalik tagab lisaks Soomele meie konkurentsivõime Rootsit ja Eestit eesootavas raudteeturu kasvus.

Tugevdasime oma seisundit Põhja-Rootsi kasvaval turul ja võime rõõmustada sealse väga tugeva kasumlikkuse üle koos märkimisväärse käibe kasvuga (28%). Eestis sai meist üks riigi juhtivaid taristuehitajaid ja 2020. aastaga võrreldes käive kahekordistus.

Äritegevuse kasvades õnnestus meil tagada ehitusplatside ohutus. Tööõnnetuste sagedus langes 2021.aastal selgelt võrreldes 2020.aastaga tasemeni 7,9 (10,7), mis on tegevusala keskmisest selgelt väiksem. Osaliselt biokütustele üle minnes oleme näidanud, et tegutseme oma väärtuste järgi ka keskkonnavastutuse osas. Meil õnnestus vähendada C02-heitkoguseid 13% käibe kasvust hoolimata.

Meie kasv on olnud kasumlik ja käivet vaadates nullist ligi neljasaja miljoni euroni kümne aasta jooksul. Eelmise aasta sügisel kavandasime uue, 2022. aasta jaanuaris avaldatud strateegilise visiooni aastani 2025, mille kohaselt seame eesmärgiks märkimisväärse ja kasumliku kasvu 700 miljoni euro suuruseni.Eesmärk on rajada ühtne ja senisest rahvusvahelisem ettevõte, mille käive kasvab märkimisväärselt ning mille töötajad on kõige pühendunumad. Uues strateegias tõuseb esile ka ettevõtte vastutus: GRK soovib olla säästva taristuehituse teerajaja, kes tegutseb 2030. aastaks süsinikuneutraalselt. Nüüd lisame hoogu ja kasvame nii orgaaniliselt kui ka omandamiste kaudu. Me ei soovi siiski kasvada kasumlikkuse arvel, vaid meie eesmärk on  2025. aasta lõpuks olla tegevusala kõige kasumlikum ettevõte.

Eelolev aasta tekitab inflatsiooni ja Ukraina kriisist tuleneva  geopoliitilise olukorra tõttu küsimusi. Hoolika projektivaliku ja hinnakujundusega soovime tagada kasumliku kasvu jätkumise. Meie tellimuste portfell 2021.aasta lõpu seisuga 382 miljonit eurot. oli heal tasemel ja ühtlaselt jagunenud.

Pärast eelmise majandusaasta lõppu näitavad jaanuaris-veebruaris võidetud uued tellimused meie suutlikkust kasvada, eeskätt raudtee-ehituses ja Rootsis.

Selja taha jäi hea aasta, ja ka edaspidi püüame olulist ja kasumlikku kasvu.  Tänan kõiki GRK töötajaid nii eelmise aasta kui ka suurepäraste tulemuste eest.  Olen samuti tänulik meie klientide ja partnerite poolt osundatud jätkuvast toest. Meie uus strateegia annab selge tegevussuuna. Meil on olemas kõik võimalused saavutada visioonis kirjeldatud eesmärgid.“

Juha Toimela, GRK tegevjuht

GRK kontserni põhinäitajad (IFRS)
 
 

GRK kontsern 1–12/2021 1–12/2020 1–12/2019 
Käive (mln eurot) 430,6  387,3  298,6  
EBITDA (mln eurot) 32,6 31,219,3 
EBITDA (%)7,6%8,0%6,5%
Korrigeeritud EBITDA34,032,419,5
Korrigeeritud EBITDA (%)7,9%8,4%6,5%
Ärikasum (mln eurot) 20,721,7 12,4
Ärikasum (%) 4,8%5,6% 4,2% 
Korrigeeritud ärikasum (mln eurot)22,6  22,912,6 
Korrigeeritud ärikasum (%) 5,35,94,2
Aruandeperioodi kasum (mln eurot)  15,7 18,6 8,9 
Omakapital (mln eurot) 78,2 65,150,6
Omakapitali tootlikkus (–%) 21,9% 32,1% 18,6% 
Omakapitali osakaal (–%) 43,6% 43,4% 41,4% 
Tellimuste portfell aasta lõpu seisuga (mln eurot) 382 405 482 
Töötajate keskmine arv (in) 888 741 572 


Tegevuse hooajalisus

GRK äritegevust iseloomustab hooajalisus. Käive ja tulu ei teki aasta jooksul ühtlaselt. Hooajaliste kõikumiste tõttu jääb kontserni käibe ja eelkõige kasumlikkuse teke selgelt aasta teise poolde.


2022. aasta tegevuskeskkond

Nõudlus taristuehituse järele kasvab või püsib heal tasemel nii Rootsis kui ka Eestis ning kõigis GRK tegevusriikides raudtee-ehituses. Ajutiselt kahaneval Soome inseneri- ja tee-ehitusturul on konkurents jätkuvalt tihe – eeldatavasti taastub turg GRK strateegiaperioodi jooksul (2022–2025). Ka 2022. aastal võib täheldada materjali- ja energiahindade ning inflatsiooni edasist kasvu, mida võivad veelgi süvendada intressimäärade tõus ja geopoliitiline olukord. 

2022. aasta väljavaated

GRK hinnangul jääb ettevõtte 2022. aasta käive 2021. aastaga võrreldes samale tasemele või kasvab veidi (2021. aastal 430,6  miljonit eurot). Lisaks prognoosib GRK, et 2022. aasta korrigeeritud ärikasum väheneb tegevuskeskkonna ebakindluse tõttu 2021. aastaga võrreldes kuigipalju (2021. aastal 22,6 miljonit eurot).

2021. aasta peamised sündmused

– Vaatlusperioodil andis GRK käibest ligikaudu 76% Soome, umbes 13% Rootsi ja pea 10% Eesti ja ülejäänud teistest riikidest.

– 2021. aasta käimasolevad peamised projektid: Ilmala trammiühendus (Helsingi); Uusimaa raudtee- ja turvanguseadmete hooldus; Länsimetro hanked (Espoo): raudteeliini ehitamine Matinkyläst Kivenlahtisse ja Finnoo maa-aluse jaama ehitamine; Kehä I ringtee parandamine (Vantaa); Södra Sunderby–Sävasti teeprojekt (Rootsi); Võõbu–Mäo teelõigu ehitamine (Eesti); raudteeliikluse juhtimissüsteemi laiendamine (Rootsi); Uumaja jõe silla ehitamine (Rootsi) ning kagupiiri rajamine (Eesti).

– 2021. aasta lõppenud peamised projektid: Verkkosaari põhjaosa ehitus 10/2019–11/2021, Helsingi; Kehä I parandamine (Laajalahti lõik) 10/2019–9/2021, Espoo

– 2021. aastal pälvis GRK kõige ohutuma metrootööplatsi auhinna Turvallisin metrotyömaa ja auhinna Länsimetron Yhteistyö.

– GRK õnnetusjuhtumite määr (vähemalt ühepäevase töölt puudumise põhjustanud tööõnnetused miljoni töötunni kohta) oli kontsernis 7,9 ehk vähem kui tegevusala keskmine.

– GRK-l õnnestus 2021. aastal oluliselt vähendada oma tegevusest tulenevaid otseseid heitkoguseid. GRK Soome ettevõtete CO2-jalajälg vähenes lausa 13% ehk 14 812 CO2-ekvivalenttonnini (16 955 t CO2-ekv). 
 

Strateegia uuendamisel uuendati ka finantseesmärke

GRK juhatus kinnitas 2021. aasta detsembris ettevõtte uue strateegia. GRK mõõdab strateegia edukust kontserni  finantseesmärkide abil, milleni soovime jõuda 2025. aasta lõpuks.

Käive: üle 700 mln euro
Ärikasum: üle 7%
Omakapitai tootlikkus: üle 25%
Pideva äritegevuse osakaal: 12% käibest

Majandusaasta järgsed sündmused

Projektid


– GRK Rail Oy sõlmis 18.01.2022 Soome transpordiametiga (Väylävirasto) Põhja-Soome raudtee kaugjuhtimissüsteemi uuendamise projekti (POKA projekt) kuuluva allprojekti lepingu. GRK kavandatava ja elluviidava allprojekti maksumus koos optsioonidega on 5,8 miljonit eurot.

– GRK Infra AB on valitud Põhja-Rootsis viima ellu kahte projekti, mille koguväärtus on ligikaudu 15,9 miljonit eurot (umbes 163,3 miljonit Rootsi krooni). GRK teatas sellest 20.01.2022.

– GRK valiti Rootsis Sundsvallis teede ja raudteede ehitamist hõlmava projekti ehitajaks. Hanke maksumus ületab 28,6 miljonit eurot (300 miljonit Rootsi krooni). GRK teatas sellest 17.02.2022.

Juhtkond

– GRK uueks juhatuse liikmeks valiti Kari Kauniskangas. Otsus võeti vastu 31.01.2022 toimunud erakorralisel üldkoosolekul.

– Äriühingu õiguslik vorm muudeti aktsiaseltsist avalikuks aktsiaseltsiks (31.01). Ettevõtte ärinimi on GRK Infra Oyj, rootsi keeles GRK Infra Abp ja inglise keeles GRK Infra Plc.

– GRK Rail Oy tegevjuhi asetäitjana alustas 07.02.2022 raudtee elektrotehnika diplomeeritud insener Laura Järvinen.

– GRK Eesti tütarettevõtte tegevjuht vahetub. GRK Infra ASi juht Tarvi Kliimask astus 10.02.2022 tagasi. Uue tegevjuhi otsingud on juba alanud.