Tainionkosken säännöstelypadon työmaa haastaa tekijänsä

Tainionkosken säännöstelypadon varasulkurakenteiden työmaalla tehdään vaativia betonirakenteita voimakkaasti virtaavassa vedessä ja vaikeissa pohjaolosuhteissa. Työmaalla on tehty monia innovatiivisia ratkaisuja töiden eteenpäin viemiseksi. Haastavan urakan korkeasta turvallisuustasosta on saatu tunnustusta tilaajalta.

Tainionkosken vesivoimalaitoksen vedenalaisten ja vedenpäällisten varasulkurakenteiden rakentaminen sekä uoman vedenalainen kallion lujittaminen on yksi vaativimmista GRK:lla parhaillaan käynnissä olevista työmaista. Pohjaolosuhteiden ollessa ennakkotiedoista poiketen poikkeuksellisen vaikeat myös vedenalaiset kaivuutyöt ovat olleet odotettua haasteellisempia. Töiden aikana esiin tulleet haasteet ovat viivästyttäneet urakkaa muutamilla kuukausilla alkuperäisestä suunnitelmasta ja tällä hetkellä urakan arvioidaan valmistuvan heinäkuussa 2021.

Työhön sisältyy rakennusvaiheiden yhteensovittaminen voimalaitoksen virtaustarpeiden kanssa. Vedenalaiset rakennustyöt tehdään poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa voimakkaasti virtaavassa vedessä. Urakka sisältää suuren määrän sukellustöitä lähes koko hankkeen keston ajan. Urakassa Tainionkosken säännöstelypadon ylävirran puolelle tehdään varasulkurakenteet, yhden tulva-aukon ja uittoaukon sulkemiseen tarvittavien neulojen toimitus ja koeasennus sekä Tornan sillan välissä olevien teräsrakenteisten kulkusiltojen uusiminen.

Laajamittaisen esivalmistelun ja innovatiivisten ratkaisujen ansiosta vedenalaiset betonirakenteiden rakennustyöt ovat edenneet vastaavalla nopeudella kuin ne etenisivät maalla. Työmaalla on viety poikkeuksellisen pitkälle vesistöön asennettavien kappaleiden ennakkovalmistus erityisesti muotti- ja raudoitustöihin liittyen. Virtapilarien muottiratkaisuna on käytetty GRK:n toimesta suunniteltuja suurmuotteja, jotka kestävät IT-betonin suuren valupaineen yli kymmenen metriä korkeilla massiivisilla virtapilareilla. Virtapilarit ovat suurelta osin veden alla ja veden pinnalle niistä näkyy vain viimeiset kaksi metriä. Kynnyspalkeista ja eroosiosuojalaatasta on rakennettu yksi suuri elementti, jossa on raudoitus ja suuri osa muotista jo valmiiksi esiasennettuna. Veteen asennuksen jälkeen muottia rakennetaan vielä vedenalaisena työnä puuttuvilta osin.

Ennakkosuunnittelulla taataan hyvä työturvallisuus

Hankkeen korkea työturvallisuuden turvallisuustaso niin suunnittelussa kuin toteutuksessa on saanut tunnustusta tilaajaorganisaatiolta, Fortum Power & Heat Oy:ltä. Työmaalla työskentelee Uponor Infra Marinelta kahdeksan sukeltajaa, sukellustöiden työmaapäällikön Jyri Hartikaisen johdolla. Urakan maanpäällinen työvoima tulee GRK Infra Oy:ltä, ja työmaapäällikköinä toimivat Ville Lonka sekä Oskari Talka. Yhteensä urakka työllistää noin 15 henkilöä.

”Poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa ja poikkeuksellisen vaikeissa rakennuskohteissa korostuu ennakkosuunnittelun ja teknisiin yksityiskohtiin keskittymisen merkitys, jotta asennusaikana havaittavien ongelmien määrä on mahdollisimman vähäinen. Tässä kohteessa ennakkosuunnittelu on viety poikkeuksellisen pitkälle myös yksityiskohtien osalta”, GRK Infra Oy:n työmaapäällikkö Ville Lonka kertoo.

”Varsinkin vedenalaisissa poikkeuksellisen vaikeissa betonirakenteiden rakennustöissä korostuu vanha viisaus; muottipinta-alasta 97 % valmistuu ajassa, joka vastaa vain 50 % työvaiheen kokonaiskestosta. Hitaimmat viimeiset 3 % ovat liitosrakenteiden yksityiskohtia, joiden rakentaminen helposti vie yli 50 % työvaiheen kokonaisläpimenoajasta. Tämän takia varsinkin vedenalaisissa rakennustöissä näihin pienempiinkin detaljeihin on kiinnitettävä ennakkosuunnittelussa erityisen tarkkaa huomiota.

Poikkeuksellisten muottiteknisten ratkaisujen ideoinnissa merkittävä rooli on lisäkseni ollut Oskari Talkalla, Jyri Hartikaisella (Uponor) ja Nino Kinnusella (Uponor). Ratkaisut ovat löytyneet ratkaisukeskeisen ja päämäärätietoisen ideoinnin tuloksena”, Lonka jatkaa.

Yhteensä urakan aikana tehdään:
vedenalaista kaivuutyötä poikkeuksellisen vaikeissa pohjaolosuhteissa 2 400 m3
vedenalaista kallion lujitustyötä
vedenalaista betoni- ja teräsrakenteiden purkutyötä
pysyviä tuentakorkeudeltaan 12 metriä korkeita porapaalutukiseiniä 300 m2
vedenalaista betonointityötä noin 2 000 m3rtr
• vedenalaista raudoitustyötä noin 150 000 kg
vedenalaista muottityötä noin 900 m2
vedenpinnan yläpuolista betonointityötä noin 300 m3rtr
• vedenpinnan yläpuolista raudoitustyötä noin 80 000 kg
vedenpinnan yläpuolista muottityötä noin 400 m2
vedenpinnan alapuolista ja yläpuolista teräsrakenteisten elementtien asennustyötä
työpadon rakentaminen varasulkurakenteen koekäytön yhteydessä
pituudeltaan 70 metriä pitkän liittopalkkisillan rakentaminen varasulkurakenteiden päälle.