Rakentamistyöt valtatien 4 parantamiseksi välillä Hartola–Oravakivensalmi ovat käynnistyneet

Rakentamistyöt valtatien 4 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi Hartolan ja Oravakivensalmen välillä ovat alkaneet. Tietä parannetaan 12 kilometrin matkalla, minkä lisäksi hankkeessa vähennetään pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Rakentamisesta aiheutuu väliaikaisia liikennejärjestelyjä koko hankealueelle.

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on toteuttamatta jäänyt osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski.

“Hankkeessa valtatietä 4 parannetaan nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi 12 kilometrin matkalla, ja rakennetaan muun muassa uusi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus uudelle tielinjaukselle, uutta melusuojausta sekä pohjavesisuojaus noin yhdeksän kilometrin osuudelle”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Lisäksi hankkeessa parannetaan valtatien 4 tasoliittymiä Hartolan kohdalla. Liittymien parantamistoimet kohdistuvat Koitintien, Valittulantien ja Keskustien pohjoiseen liittymään sekä Vuorenkyläntien liittymään.

Rakentamistyöt käyntiin hankkeen idänpuoleisilla alueilla

Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset hankealueella sijaitsevilla muinaismuistoalueilla jatkuvat vielä kesäkuun ajan ja rakentamistöitä tehdään aluksi rinnakkain arkeologisten kaivausten kanssa. Vuoden 2021 aikana työt keskittyvät valtatien 4 idänpuoleisille alueille ja niihin sisältyy muun muassa massansiirtoja, louhintoja, pohjaveden suojausta, kiviaineksien murskausta sekä päällystys-, kaide- ja valaistustöitä. Hankkeen urakoitsija on GRK Infra Oy.

Kuva: Valmistelevat työt käynnissä hankkeella.

“Rakentamisesta aiheutuu väliaikaisia liikennejärjestelyjä, kuten kiertotie- ja pysäkkijärjestelyjä sekä liikenteen pysäytyksiä. Pyydämme autoilijoilta, pyöräilijöiltä ja jalankulkijoilta tarkkaavaisuutta ja malttia työmaan kohdalla liikuttaessa”, vetoaa Hämäläinen tielläliikkujiin.

Tietä levennetään ja linjataan uudelleen turvallisuuden varmistamiseksi

Turvallisuuden parantamiseksi valtatietä 4 levennetään ja se linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Yksityisteiden liittymiä karsitaan, mutta myös uusia yhteyksiä rakennetaan. Katkaistaville yhteyksille järjestetään korvaavat yhteydet joko olemassa olevien ja parannettavien tai täysin uusien liittymien kautta.

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhteensä yhdeksän kilometriä pohjavesisuojausta, koska nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus sijaitsee pohjavesialueella. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja se valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023.

Lisätiedot:
Juha-Pekka Hämäläinen, Projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3563, etunimi.sukunimi@vayla.fi
Markku Hokkanen, Projektipäällikkö, GRK Infra Oy, puh. +358 50 056 1906, etunimi.sukunimi@grk.fi

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi  
www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon.

Teksti ja kuvat tiedotteessa: Väylävirasto