Monipuoliset kiertotaloushankkeet etenevät Punkalaitumella

Punkalaitumen Kanteenmaahan, 2-tien varteen on luvassa useiden miljoonien investoinnit, kun ennen jätteiksi kutsutuista raaka-aineista jalostetaan energiaa ja Isosuolla aletaan tuottaa tuulivoimaa. Punkalaitumen kunta on perustanut kiertotalousklusterille hankkeen, jonka tehtävänä on saattaa alan yrittäjiä yhteen ja etsiä synergiahyötyjä yritysten välillä. Myös GRK:lla on Punkalaitumella käynnissä kaksi hanketta, Kanteenmaan varastokenttä sekä Isosuon hiilinieluhanke.

GRK aikoo rakentaa Kanteenmaalle kiertotalousklusterin alueelle varastokentän. Kanteenmaalle suunniteltu kiertotalousalueen toimijoita palveleva varastokenttä rakentuu ympäristöystävällisesti kierrätysmateriaaleista, GRK:n vähähiilisen työmaan periaatteita noudattaen. Rakentamisessa pyritään käyttämään vain uusiutuvista materiaaleista valmistettua polttoainetta. Pitkä kokemus ympäristörakentamisesta ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetun energian käyttö varmistavat hankkeen ekologisuuden alusta loppuun saakka. Varastokenttä tarjoaa valmistuessaan reilusti tilaa alueen toimijoiden logistisiin tarpeisiin ja palvelee muun muassa viereistä biokaasulaitosta.

Nykyisellään Isosuon käytöstä poistetulla turpeenottoalueella on niukat kasvuolosuhteet paljaan ja happaman turvemaan takia. GRK on vuokrannut Punkalaitumen kunnalta Isosuon alueen itäiseltä reunalta 4,4 hehtaarin alueen kehitystyötä varten. Alueella on tehty useamman vuoden ajan koetoimintaa, jossa on testattu soveltuvia materiaaleja ja tekniikoita optimaalisen kasvualustan löytämiseksi. GRK pyrkii luomaan entiselle turpeenottoalueelle optimaaliset kasvuolosuhteet erilaisille metsätyypeille ja edellytykset mahdollisimman rikkaalle ja monipuoliselle biodiversiteetille. Tavoitteena on kehittää käytöstä poistuneen turvetuotannon kasvuolosuhteita niin, että tulevaisuudessa alueella voisi kasvaa puita ja pitkäikäistä metsää. Lähitulevaisuudessa GRK aloittaa ympäristöluvan hakemisen hiilinieluhankkeelle. Hankkeessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja.