GRK raiderakentaminen

GRK:n tulostiedote tammi-joulukuu 2021

Liikevaihto kasvoi historialliseen ennätykseensä – kannattavuus säilyi hyvänä

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti (IFRS):

• Liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia 430,6 (387,3) miljoonaan euroon.
• Käyttökate oli 32,6 (31,2) miljoonaa euroa, eli 7,6 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.
• Oikaistu käyttökate oli 34,0 (32,4) miljoonaa euroa, eli 7,9 (8,4) prosenttia liikevaihdosta.
• Liikevoitto oli 20,7 (21,7) miljoonaa euroa, eli 4,8 (5,6) prosenttia liikevaihdosta.
• Oikaistu liikevoitto oli 22,6 (22,9) miljoonaa euroa, eli 5,3 (5,9) prosenttia liikevaihdosta.
• Tilikauden voitto oli 15,7 (18,6) miljoonaa euroa, eli 3,6 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
• Oman pääoman tuotto oli 21,9 (32,1) prosenttia. 
• Tilauskanta oli 381,6 (405,3) miljoonaa euroa.
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,145 euroa osakkeelta osingonjakohetkellä ulkona oleville osakkeille (38 677 705 kpl) eli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.


Toimitusjohtajan katsaus

“Viime vuosi oli GRK:lle vahva monella mittarilla. Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2021 aikana yli 11 prosenttia historialliseen ennätykseensä, eli 430,6 miljoonaan euroon. Kasvumme jatkui edelleen kannattavasti.  Oikaistu liikevoittomme 22,6 miljoonaa euroa ja 5,3 % oikaistu liikevoittomarginaali ovat edelleen hyvällä tasolla. Olen tyytyväinen tulokseemme, joka on vahva suoritus toimialallamme. Samaan hengenvetoon on todettava, että emme täysin pystyneet siirtämään myyntihintoihin keväällä alkanutta ennennäkemättömän nopeaa materiaalihintojen nousua.

Henkilöstömme teki loistavan suorituksen koronapandemiasta ja kustannusten nousupaineesta huolimatta. Saimme vuoden aikana valmiiksi useita monimuotoisia projekteja. Hyvän tuloksentekomme perusta on aina ollut tehokas projektien toteutus. Mahtava esimerkki katsauskauden onnistumisista oli Verkkosaaren esirakentamis-projekti, joka luovutettiin nollavirhetyönä Helsingin kaupungille marraskuussa 2021 – noin vuoden tavoiteaikataulusta edellä.

Merkittävin kasvuloikka tehtiin raiderakentamisessa, joka kasvoi yli 30 % vuodesta 2020. Systemaattinen panostuksemme ratarakentamisen ja -kunnossapidon henkilöstöön ja merkittäviin koneinvestointeihin tuotti tuloksia. GRK:n laaja palvelutarjooma varmistaa kilpailukykymme ratamarkkinan tulevassa kasvussa Suomen ohella myös Ruotsissa ja Virossa.

Vahvistimme asemiamme Pohjois-Ruotsin kasvavilla markkinoilla ja voimme iloita siellä erittäin vahvasta kannattavuudesta yhdessä merkittävän liikevaihdon kasvun (28 %) kanssa. Virossa nousimme yhdeksi maan johtavista infrarakentajista ja liikevaihtomme kaksinkertaistui vuoteen 2020 verrattuna.

Liiketoiminnan kasvaessa onnistuimme huolehtimaan työmaiden turvallisuudesta. Tapaturmataajuutemme 2021 laski selkeästi vuodesta 2020 ollen 7,9 (10,7) ja on merkittävästi alle alan keskiarvon. Siirtymällä osittain biopolttoaineiden käyttöön osoitimme, että toimimme ympäristövastuun osalta myös arvojemme mukaisesti. Onnistuimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä 13 prosenttia liikevaihdon kasvusta huolimatta.

Olemme kasvaneet kannattavasti ja liikevaihdolla mitaten lähes nollasta neljäänsataan miljoonaan euroon kymmenessä vuodessa. Viime vuoden syksyn aikana suunnittelimme nyt tammikuussa 2022 julkaistun uuden strategisen tahtotilamme 2025, jonka mukaan tavoittelemme merkittävää ja kannattavaa kasvua 700 miljoonan euron kokoluokkaan. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja aiempaa kansainvälisempi yhtiö, jonka liiketoiminta kasvaa merkittävästi ja jossa työskentelee toimialan sitoutunein henkilöstö. Uudessa strategiassa korostuu myös yritysvastuu: tavoitteenamme on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Nyt lisäämme kierroksia ja kasvamme sekä orgaanisesti että yritysostoin. Emme kuitenkaan halua kasvaa kannattavuuden kustannuksella, vaan tavoitteenamme on olla toimialan kannattavin yhtiö vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tuleva vuosi herättää kysymyksiä inflaatioon ja Ukrainan kriisin aiheuttamaan geopoliittiseen tilanteeseen liittyen. Haluamme varmistaa tarkalla projektien valinnalla ja hinnoittelulla kannattavan kasvun jatkumisen. Tilauskantamme 382 miljoonaa euroa oli vuoden 2021 lopussa hyvällä tasolla ja tasapainoisesti jakaantunut.   

Tilikauden päättymisen jälkeen tammi-helmikuussa voitetut uudet tilaukset osoittavat kykymme jatkaa kasvua erityisesti raiderakentamisessa sekä Ruotsissa.

Takana on hieno vuosi, ja tavoittelemme merkittävää ja kannattavaa kasvua myös jatkossa. Kiitän kaikkia GRK:laisia sekä viime vuodesta että mainioista tuloksista. Olen myös kiitollinen asiakkaidemme ja kumppaniemme osoittamasta jatkuvasta tuesta. Uusi strategiamme antaa toiminnallemme selkeän suunnan. Meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa tahtotilamme mukaiset tavoitteet. “

Juha Toimela, toimitusjohtaja, GRK

GRK-konsernin avainluvut (IFRS)
 

GRK-konserni, miljoonaa euroa 1–12/2021 1–12/2020 1–12/2019 
Liikevaihto430,6  387,3  298,6  
Käyttökate32,6 31,219,3 
Käyttökate-%7,6 %8,0 %6,5 %
Oikaistu käyttökate34,032,419,5
Oikaistu käyttökate-%7,9 %8,4 %6,5 %
Liikevoitto20,721,7 12,4
Liikevoitto-% 4,8 %5,6 % 4,2 % 
Oikaistu liikevoitto22,6  22,912,6 
Oikaistu liikevoitto-% 5,35,94,2
Tilikauden voitto15,7 18,6 8,9 
Oma pääoma78,2 65,150,6
Oman pääoman tuotto, % 21,9 % 32,1 % 18,6 % 
Omavaraisuusaste, % 43,6 % 43,4 % 41,4 % 
Tilauskanta vuoden lopussa382 405 482 
Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl) 888 741 572 Toiminnan kausiluonteisuus

GRK:n liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Liikevaihto ja tulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kausivaihtelusta johtuen konsernin liikevaihdon ja etenkin kannattavuuden kertyminen ajoittuu selvästi enemmän toiselle puolivuotisjaksolle.

Toimintaympäristö vuonna 2022

Infrarakentamisen kysyntä kasvaa tai säilyy hyvällä tasolla Ruotsissa ja Virossa sekä ratarakentamisessa kaikissa GRK:n toimintamaissa. Suomen insinööri- ja väylärakentamisen väliaikaisesti supistuvassa markkinassa kilpailu jatkuu kireänä – markkinan odotetaan palaavan kasvu-uralle GRK:n strategiakaudella (2022–2025). Materiaalien ja energioiden hinnoissa sekä inflaatiossa yleisesti on nähtävissä edelleen nousua vuodelle 2022, mitä riskiä korkojen nousu ja geopoliittinen tilanne voi edelleen lisätä. 

Näkymät vuodelle 2022

GRK arvioi, että sen liikevaihto 2022 säilyy samalla tasolla tai kasvaa jonkin verran verrattuna vuoteen 2021 (430,6 milj. euroa vuonna 2021). Lisäksi GRK arvioi sen oikaistun liikevoiton 2022 laskevan jonkin verran vuodesta 2021 (22,6 milj. euroa vuonna 2021) johtuen toimintaympäristön epävarmuuksista.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2021

• Katsauskauden aikana GRK:n liikevaihdosta noin 76 prosenttia muodostui Suomesta, noin 13 prosenttia Ruotsista, noin 10 prosenttia Virosta ja loput muista maista.

• Merkittävimmät käynnissä olevat projektit vuonna 2021: Ilmalan raitiotieyhteys (Helsinki), Uudenmaan radan ja turvalaitteiden kunnossapito, Länsimetron urakat (Espoo): ratalinjan rakentamisen Matinkylästä Kivenlahteen sekä Finnoon maanalainen asema, Kehä III:n parantaminen (Vantaa), tie 97 -hanke Södra Sunderbyn–Sävast (Ruotsi), Võõbu–Mäo-tieosuuden rakentaminen (Viro), rautatieliikenteen kulunohjausjärjestelmän laajentaminen (Ruotsi), Uumajanjoen sillan rakentaminen (Ruotsi) ja Kaakkoisrajan rakentaminen (Viro).

• Merkittävimmät päättyneet projektit vuonna 2021: Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen 10/2019–11/2021, Helsinki, Kehä I:n parantaminen (Laajalahden kohta) 10/2019–9/2021, Espoo

• GRK sai vuonna 2021 Turvallisin metrotyömaa -palkinnon ja Länsimetron Yhteistyö -palkinnon.

• GRK:n tapaturmataajuus (vähintään päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti) oli konsernissa 7,9, mikä on alle alan keskiarvon.

• GRK onnistui vähentämään oman toimintansa suoria päästöjä merkittävästi vuoden 2021 aikana. GRK:n Suomen yhtiöiden hiilijalanjälki pieneni jopa 13 prosenttia 14 812 CO2-ekvivalenttitonniin (16 955 t CO2 ekv). 
 

Strategian uudistamisen myötä taloudelliset tavoitteet on päivitetty

GRK:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2021 GRK:n uuden strategian. GRK mittaa strategiansa onnistumista konsernin taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä:

• Liikevaihto: yli 700 miljoonaa euroa
• Liikevoittomarginaali: yli 7 %
• Oman pääoman tuotto: yli 25 %
• Jatkuvan liiketoiminnan osuus: 12 % liikevaihdosta

Tilikauden jälkeiset tapahtumat:

Projektit

• GRK Rail Oy solmi 18.1.2022 Väyläviraston kanssa sopimuksen Pohjois-Suomen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmän uusimishankkeeseen (POKA-hanke) kuuluvasta osahankkeesta. GRK:n suunnitteleman ja toteuttaman osahankkeen arvo optioineen on 5,8 miljoonaa euroa.

• GRK Infra AB on valittu toteuttamaan kaksi Pohjois-Ruotsin hanketta, joiden yhteisarvo on noin 15,9 miljoonaa euroa (noin 163,3 miljoonaa ruotsin kruunua). GRK tiedotti asiasta 20.1.2022.

• GRK on valittu toteuttamaan väylä- ja raiderakentamista sisältävän urakan Sundsvallissa Ruotsissa. Urakan arvo on yli 28,6 miljoonaa euroa (300 miljoonaa Ruotsin kruunua). GRK tiedotti asiasta 17.2.2022.

Hallinto

• GRK:n hallituksen uudeksi jäseneksi on valittu Kari Kauniskangas. Valinta tehtiin 31.1.2022 järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

• Yhtiön yhtiömuoto muutettiin yksityisestä osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa (31.1.). Yhtiön toiminimi on GRK Infra Oyj, ruotsiksi GRK Infra Abp ja englanniksi GRK Infra Plc.

•GRK Rail Oy:n varatoimitusjohtajana aloitti 7.2.2022 raidealan sähkötekniikan diplomi-insinööri Laura Järvinen.

• GRK:n Viron tytäryhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. GRK Infra AS:n Tarvi Kliimask jätti tehtävänsä 10.2.2022 alkaen. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on jo aloitettu.