Anläggnings- och trafikledsbyggande

Mångsidigt kunnande

Vårt utbud inom anläggningsbyggande är stort. Våra tjänster täcker in både kommunalteknik, betong-, stål- och kombinationskonstruktioner, grundläggning och industribyggande. Vi har specialistkunnande inom krävande brobyggen, både för vatten- och spårbroar.

Vi arbetar med väg- och gatubyggen samt förbättringar av befintliga trafikleder, från tomtgränsgator till motorvägar. Våra tjänster omfattar allt områdesbyggande kring trafiklederna.

Kommunaltekniskt byggande
Våra tjänster omfattar alla delområden inom kommunaltekniska nät, till exempel vattenvård, energi- och kabelrör, inklusive apparater och utrustningar, oberoende av rördimension. Vi genomför kommunaltekniska nät som ett delområde av områdesinfrastrukturen, både inom befintliga områden samt helt nya stomförbindelser och nätverkssaneringar. Vi arbetar i krävande objekt i trafikerade miljöer, stadscentra och geotekniskt svåra förhållanden. Vi använder vid behov specialutrustning och specialmetoder, till exempel borrning, för installation av rörsystem.

Betong-, stål- och kombinationsstrukturer
Utöver brokonstruktioner utför vi också övrigt konstbyggande och reparationsarbeten. Vi har specialistkunnande inom krävande brobyggen, både för vatten- och spårbroar. Våra brobyggnadsobjekt finns vid betydande trafikleder av riksintresse, i trafikledernas knutpunkter. Med vår solida erfarenhet kan vi hantera även de besvärligaste objekten. Vi väljer byggmetoder beroende på objektet och med hänsyn till riskhanteringen.

Grundläggning
Vi utför högkvalitativa grundläggningar, inklusive grund-, schakt-, stöttnings- och brytningsarbeten. Grundförstärkningar, till exempel pålning, stabilisering, massbyten och avlastningskonstruktioner ingår i vårt tjänsteutbud. Professionell användning av egen utrustning ger det bästa slutresultatet under alla förhållanden.

Industribyggnation
Vi utför mångsidiga byggprojekt i samarbete med industriella beställare. Vår verksamhet omfattar processrörsystem för industrikombinat, massiva strukturer gjutna på plats, elementbyggda byggnader och områdesuppbyggnad kring fabriker som är igång, inklusive sanering av konstruktioner inuti fabriken. Vi verkar i nära samarbete med byggherren och projektets övriga parter. Vi arbetar flexibelt och ägnar särskild uppmärksamhet åt att projektet framskrider smidigt enligt beställarens önskemål.

Väg- och gatubyggande
Vi arbetar med väg- och gatubyggen samt förbättringar av befintliga trafikleder, från tomtgränsgator till motorvägar. Våra tjänster omfattar allt områdesbyggande kring trafiklederna, inklusive grunder, kommunaltekniska nätverk, konstbyggnad, belysning, telematik, ytbeläggningar och landskapsarkitektur. Vid genomförandet tar vi hänsyn till de befintliga trafikledernas trafiktyper, och ser till att trafiken flyter säkert och smidigt även under byggnadsarbetena. Genom fasindelning av arbetena och effektiva lösningar för genomförandet kan vi minimera störningarna i miljön och för vägens användare.

Bekanta dig med våra referenser!