Vastutus

Ettevõtte vastutus kuulub loomuliku osana GRK strateegiasse ning visiooni olla taristuehituses teenäitajaks. Soovime edendada vastutust koos klientide ja koostööpartneritega ning toetada seatud kliimaeesmärke.

Tõhusa taristuehituse vastutustundlik teenäitaja

Taristuobjektide elukaar on kümneid ja isegi sadu aastaid pikk, seega on meie tegevusel kauaaegseid mõjusid ümbritsevale ühiskonnale. Positiivsed mõjud, lisaks kvaliteetsele ja ohutule ehitustööle, on näha valminud taristuobjektide toimivuses. Taristuobjektideks on näiteks ehitatud ja hooldatud tee- ja raudteevõrgustikud, sh sillad ja viaduktid, ning kommunaaltehnilised võrgustikud. Positiivsed mõjud on ka tegevusala praktikate ja uute ringlusmajandusele sobivate lahenduste välja töötamine, samuti tööhõive ning riigi ja omavalitsuste tulubaasi tagamine. Negatiivsed mõjud on toorainete ja materjalide kasutamine, energiakasutus ning kasvuhoonegaasid ja jäätmed. Tegevusala teerajajatena püüame kasvatada positiivset jalajälge ja seejuures minimeerida negatiivseid mõjusid.

Aus tegevus ja varimajanduse tõrjumine

Meie teenused toodetakse kõrgekvaliteediliselt, kulutõhusalt ja keskkonda austavate meetoditega nii projekteerimises kui ehitusobjektil. Kõik GRK grupi ettevõtted järgivad ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditele vastavaid tegevusmeetodeid, mis on Soome ja Eesti tegevuste osas ka nimetatud standardite kohaselt sertifitseeritud. Avaldasime kevadel 2021 Ausa tegevuse põhimõtted ning teatamiskanali kuritarvitustest ja ebaeetilisest tegevusest teada andmise jaoks. Teatamiskanalile pääseb siit.

Ausa tegevuse põhimõtted kohalduvad tervikuna ka meie koostööpartneritele. Kohtleme ausalt ja õiglaselt kõiki oma koostööpartnereid ja meie eesmärgiks on pikaajaline koostöö. Konkurentsiseadusandlust järgides tagame ausa ja vaba konkurentsi. Järjepidevuse tagamine on oluline osa meie kiiresti kasvanud kontserni tuleviku edu eeldustest. Tänu tasuvale tegevusele suudame olla väärtuslik tööandja, usaldusväärne partner ning hea ettevõte. Tasuva kasvu kaudu loome uusi äri laiendamise võimalusi ja uusi töökohti. Kasvatame ühiskonna heaolu maksurahade, töökohtade ja lisanduvate oskuste kaudu.

Vähese süsinikusisaldusega ja ressursitõhusad lahendused

Kliimamuutus on globaalne väljakutse, kus lisaks energia- ja transpordisektorile on ehitusalal võtmeroll suunamuutjana. Euroopa Liidu, riikide, omavalitsuste ning ettevõtete süsinikuneutraalsuse eesmärgid viivad ka ehitusala vähese saaste suunas. Kliimamuutuse ohjamise edendamiseks vajab ala ühist saastearvestusmeetodit, et pakkumistes ja konkureerimisel saaks usaldusväärselt võrrelda süsinikdioksiidi saastetasemeid. GRK eesmärgiks on toetada ala ühise arvestusmudeli väljatöötamist.

Ehitusala süsinikdioksiidisaaste koosneb peamiselt kasutatud materjalidest, ehitus- ja kasutusaegsest energiavajadusest, transpordist. Taristuehituses saab vähendada saastet näiteks kasutades taaskasutus- ja vähesaastavaid materjale ning taastuvaid kütuseid. Saastevähendusi saavutatakse ka transpordi logistika optimeerimisega ning materjalide ökonoomse ja tõhusa kasutamisega.

Aktiivne valmisolek ringlusmajanduse lahendusteks

Igapäevane vastutustundlik keskkonnaalane tegevus GRK-s lähtub vastavast tegevuskavast, kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutuspoliitikast ning riskide haldamise poliitikast. Meil on kasutuses keskkonnasüsteem ISO 14001:2015, mis tagab pinnase, õhu ja vee kaitsmise kogu meie tegevuses. Keskendume müra ja vibratsiooni vähendamisele ning optimeerime transpordimarsruute, hoolides keskkonnast, elanikest ning taristu kasutajatest.

Oma arendusprojektides edendame aktiivselt ringlusmajanduse uusi ja innovaatilisi lahendusi. GRK-l on käimas mitmeaastane projekt, kus piloteeritakse mitmete katsealade süsinikusidumist ja mudeldatakse GRK tegevusest tekkiva süsinikdioksiidisaaste kompenseerimist. Oleme ka esimese taristuala ettevõttena võtnud kasutusele Neste taastuvad kütteõlitooted MY diesel ja MY. Keskkonna ja kliima kaitsmisel soovime eristuda konkreetsusega: mitte suure jutu, vaid selgete tegudega. Meie eesmärgiks on tegutseda võimalikult energiatõhusalt ning asendada tooraineid ja materjale taaskasutus- ja ringlusalternatiividega. Meie tegevuse käigus tekkivate jäätmete sorteerimist tõhustatakse ja kaod vähendatakse miinimumi. GRK kontserni enda poolt ära kasutatav või edasiseks käitlemiseks tarnitud ringlusmajanduse materjali kogus (ilma ülejäänud pinnasematerjalita) oli 2020. aastal 335 000 tonni. Muutus on olnud märkimisväärne, sest võrreldes eelmise aastaga toimus 47-protsendiline kasv.

GRK-ühtekuuluvus ja ennast hästi tundev töökollektiiv

Personal on GRK tähtsaim jõuvaru ja kanname selle eest hästi hoolt. Meie personal on osalenud Ausa tegevuse põhimõtete koostamises. Põhimõtted määratlevad meie viisi tegutseda teiste inimeste, klientide, koostööpartnerite, keskkonna, vara ja ühiskonna suhtes.

Ohutuse tagamine ning ohutuse pidev arendamine on kesksed kogu meie tegevuses. Kanname hoolt selle eest, et töökohas on ohutu ja töö tegemine ei kahjusta kellegi füüsilist või vaimset tervist. Kõigile meie töötajatele tutvustatakse ohutust ja objektil tegutsemist enne tööde alustamist. Nõutud turvavarustuse kasutamist jälgitakse objektidel aktiivselt. Objektide mõjusfääris olevate taristukasutajate ohutus tagatakse hea eelplaneerimise ja iganädalaste olukorra hindamistega. 2020. aasta eest said GRK Infra Oy ja GRK Rail Oy foorumi „Null tööõnnetust“ poolt tasemeklassi II – äramärkimise „Maailma tipu poole“, mis on üks tunnustus meie kauaaegse ohutustöö eest.