Vastutus

Ettevõttevastutus kuulub loomuliku osana GRK strateegiasse ning visiooni olla infrastruktuuriehituses teenäitajaks. Soovime edendada vastutust koos klientide ja koostööpartneritega ning toetada nende kliimaeesmärke.

Tõhusa infrastruktuuriehituse vastutustundlik teenäitaja

Infrastruktuurikonstruktsioonide elukaar on kümneid ja isegi sadu aastaid, nii et meie tegevusel on kauaaegseid mõjusid ümbritsevale ühiskonnale. Positiivsed mõjud on näha lisaks kvaliteetsele ja ohutule ehitustööle valmis infrastruktuuri toimivuses. Need on näiteks ehitatud ja korrashoitud tee- ja raudteevõrgustikud ning kommunaaltehnilised võrgustikud. Positiivsed mõjud on ka tegevusala praktikate ja uute ringlusmajandusele sobivate lahenduste väljatöötamine ning tööhõive ja maksumaksmine. Negatiivsed mõjud on vastavalt toorainete ja materjalide kasutamine, energiakulutus ning nende tekitatud kasvuhoonesaaste ja jäätmed. Tegevusala teerajajatena püüame kasvatada positiivset käejälge ja seejuures minimeerida negatiivseid mõjusid.

Aus tegevus ja varimajanduse tõrjumine

Meie teenused toodetakse kõrgekvaliteediliselt, kulutõhusalt ja keskkonda austavate meetoditega nii projekteerimislaual kui ehitusobjektil. Kõik GRK-ettevõtted järgivad ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditele vastavaid tegevusmeetodeid, mis on Soome ja Eesti tegevuste osas ka nimetatud standardite kohaselt sertifitseeritud. Avaldasime kevadel 2021 Ausa tegevuse põhimõtted ning teatamiskanali kuritarvitustest ja ebaeetilisest tegevusest teada andmise jaoks. Teatamiskanalile pääseb siit.

Ausa tegevuse põhimõtted kohalduvad tervikuna ka meie koostööpartneritele. Kohtleme ausalt ja õiglaselt kõiki oma koostööpartnereid ja meie eesmärgiks on pikaajalised koostöölepingud. Järgime tellijavastutuse seadust ja eeldame oma tarnijatelt selle järgimist. Konkurentsiseadusandlust järgides tagame ausa ja vaba konkurentsi. Järjepidevuse tagamine on oluline osa meie kiiresti kasvanud kontserni tuleviku edu eeldustest. Tänu tasuvale tegevusele suudame olla oluline tööandja, usaldusväärne partner ning hea ettevõte. Tasuva kasvu kaudu loome uusi äritegevusvõimalusi ja töökohti. Toome heaolu ühiskonnale maksurahade, töökohtade ja lisanduvate oskuste kaudu.

Vähese süsinikusisaldusega ja ressursitõhusad lahendused

Kliimamuutus on globaalne väljakutse, kus lisaks energia- ja liiklussektorile on ehitusalal võtmeroll suunamuutjana. ELi, riikide, omavalitsuste ning ettevõtete süsinikneutraalsuse eesmärgid viivad ka infrastruktuuri ehitusala vähese saaste suunas. Kliimamuutuse ohjamise edendamiseks vajab ala ühist saastearvestusmeetodit, et pakkumistes ja konkureerimisel saaks usaldusväärselt võrrelda süsinikdioksiidi saastetasemeid. GRK eesmärgiks on toetada ala ühise arvestusmudeli väljatöötamist ning piloteerida objektil kasutamiseks sobivat saastemõõdikut 2021. aasta jooksul.

Infrastruktuuriala süsinikdioksiidisaaste koosneb peamiselt kasutatud materjalidest, kasutusaegsest energiavajadusest ning objekti kütustest ja töömeetoditest. Infrastruktuuriehituses saab vähendada saastet näiteks kasutades taaskasutus- ja muid vähesaastavaid materjale ning taastuvaid kütuseid. Saastevähendusi saavutatakse veel maa- ja kivimaterjalitranspordi logistika optimeerimisega ning materjalitõhusust parandades.

Aktiivne valmisolek ringlusmajanduse lahendusteks

Igapäevast keskkonnavastutustundlikku tegevust juhivad GRK-s tegevuskava, kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutuspoliitika ning riskide haldamise poliitika. Meie kasutuses on keskkonnasüsteem ISO 14001:2015, mis tagab pinnase, õhu ja vee kaitsmise kogu meie tegevuses. Keskendume müra ja vibratsiooni vähendamisele ning optimeerime transpordimarsruute kaitstes töökeskkonda ja elanikke ning infrastruktuuri kasutajaid.

Oma arendusprojektides edendame aktiivselt ringlusmajanduse uusi ja innovaatilisi lahendusi. GRK-l on käimas mitmeaastane projekt, kus piloteeritakse mitmete katsealade süsinikusidumist ja mudeldatakse GRK tegevusest tekkiva süsinikdioksiidisaaste kompenseerimist. Oleme ka esimese infrastruktuuriala ettevõttena võtnud kasutusele Neste taastuvad kütteõlitooted MY diesel ja MY. Keskkonna ja kliima kaitsmisel soovime eristuda konkreetsusega: mitte suured jutu, vaid selgete tegudega. Meie eesmärgiks on tegutseda võimalikult energiatõhusalt ning asendada tooraineid ja materjale taaskasutus- ja ringlusalternatiividega. Meie tegevuse käigus tekkivate jäätmete sorteerimist tõhustatakse ja kaod vähendatakse miinimumi. GRK kontserni enda ärakasutatav või edasiseks käitlemiseks tarnitud ringlusmajanduse materjali kogus (ilma ülejäänud pinnasematerjalita) oli 2020. aastal 335 000 tonni. Muutus on olnud märkimisväärne, sest võrreldes eelmise aastaga toimus 47-protsendiline kasv.

GRK-ühtekuuluvus ja ennast hästi tundev töökollektiiv

Personal on GRK tähtsaim jõuvaru ja kanname selle eest hästi hoolt. Meie personal on osalenud Ausa tegevuse põhimõtete koostamises. Põhimõtted määratlevad meie viisi tegutseda teiste inimeste, klientide, koostööpartnerite, keskkonna, vara ja ühiskonna suhtes.

Ohutuse tagamine ning ohutuse pidev arendamine on kesksed kogu meie tegevuses. Kanname hoolt selle eest, et töökohas on ohutu ja töö tegemine ei kahjusta kellegi füüsilist või vaimset tervist. Kõigile meie töötajatele tutvustatakse ohutust ja objektil tegutsemist enne tööde alustamist. Nõutud turvavarustuse kasutamist jälgitakse objektidel aktiivselt. Objektide mõjusfääris olevate infrastruktuuri kasutajate ohutus tagatakse hea eelplaneerimise ja iganädalaste ohutusmõõtmistega. 2020. aasta eest said GRK Infra Oy ja GRK Rail Oy foorumi „Null tööõnnetust“ poolt tasemeklassi II – äramärkimise „Maailma tipu poole“, mis on üks tunnustus meie kauaaegse ohutustöö eest.

Hea eelplaneeringuga tagatakse ohutu töötamine. Ohutustöö arendamises oleme 2020. aastal panustanud „peaaegu toimus“ tähelepanekute raporteerimise lisamisele Julgustame objektidel teatama „peaaegu toimus“ juhtumitest premeerimisega. Ohutuse premeerimine puudutab kõiki objektidel töötavaid GRK-lasi.