Företag

Historien och nuläget

GRK Infra Oy grundades av den legendariske markbyggaren Armas Kallio i Tusby år 1983. Det lilla familjeföretaget koncentrerade sig under ledning av Armas Kallio länge på fastighetsaffärer och byggherreverksamhet. År 2007 utvidgade bolaget sin verksamhet till infra-entreprenader, vilket så smmåningom även blev GRK:s huvudbransch. Infrabyggandets centrala betydelse stärktes och tillväxten blev snabbare under år 2010. Det året började 21 nyckelpersoner sitt arbete på GRK Infra Oy, vilka samtidigt blev delägare i bolaget.

Året 2010 var speciellt betydelsefullt för GRK på dess väg till sin nuvarande starka ställning i den allt strängare konkurrensen på infrabyggnadsmarknaden. Då började i bolagets tjänst den centrala delen av företagets nyckelpersoner, av vilka flera sedan arbetsförhållandet inleddes, också har varit ägare till GRK.

År 2015 var bolagets omsättning 140 miljoner euro och antalet arbetstagare drygt 150. År 2016 satsar GRK både på en geografisk expandering till hela Finland och norra Sverige samt på en ny typ av entreprenader, t.ex. sådana som industrin låter bygga.

Till GRK:s dotter- och delägarföretag hör det i Estland sedan år 2014 verkande GRK Infra As samt det på den svenska marknaden inriktade, sedan år 2013 verkande Ab Infra Polar.

 

Framtidens aktör

GRK Infra Oy är Finlands mest betydande privata infra-entreprenörföretag utanför börsen. Bolagets branscher, vilka täcker alla infra-byggandets delområden, kompletterar varandra och utjämnar inverkningarna av konjunkturförändringar. GRK behärskar även de mest krävande teknikerna inom infra-branschen och alla storlekar av entreprenader, oberoende av entreprenadens form.

GRK satsar på utbildningen av sin egen personal och på en ständig utveckling av arbetstagarnas yrkesskicklighet. Dessutom utvidgar och utvecklar bolaget och dess nyckelpersoner ständigt sitt nätverk med andra, där det egna kunnande kompletterar professionella experter.

Framtidens GRK är ett mera riksomfattande företag än tidigare, verksamt även i de nordiska länderna och i övriga länder i Finlands närområden. GRK är ett företag inom branschen för infra-entreprenad, och fungerar i egenskap av självständig huvudentreprenör för infra-objekt och har ett ypperligt nätverk. Bolaget satsar på kundförnöjsamhet och applicerar sina funktioner till kundens önskemål och krav. Samtidigt söker och prövar bolaget innovativa arbetsmetoder och nya produkter, vilka kan stöda bolagets kärnfunktioner på intra-entreprenadernas olika delområden.